HomeHongersnood en hongerdoodPagina 11

JPEG (Deze pagina), 565.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

ii
l.

9
De bijzondere liefdadigheid heeft veel gedaan en, j
vooral uit den burger- en arbeidersstand zijn vele of-
fers gebragt, maar zij zijn ver van toereikend en zou-
den dit zelfs niet zijn , indien bijv. een generaal, die 1
in het vorige jaar eene dotatie bekwain van 200,000
tlil. in plaats van zijne 5 thl. 5000 thl. had gegeven
· en dergelijke voorbeelden duizendvoudig waren herhaald.
(ïlcmzlelsbi. N°. 11242.)
Berlij n 15 Jan. 1868 {des Ochtends). Uit Pomxneren
ontvangt men ook treurige berigten omtrent den aldaar
heersobenrlen nood, welke in de districten Rugen,
Franzburg, Grimmen en Greifswald het hevigst is. De
V oogst is in 197 plaatsen door hagel vernield, aardap-
pelen zijn niet geoogst en de prijzen zijn hooger dan in
i Oost-Pruissen. Daarbij komt dat in enkele districten
5 door overstroomingen verwoestingen zijn aangerigt. Het
; is thans gebleken dat in Oost­1)ruissen aan 5 distric-
Q ten, minstens gedurende 6 maanden, aan 20, minstens
j gedurende drie maanden ondersteuning moet verleend
worden en dat 3500 gezinnen moeten worden verzorgd.
(Ham/elsbl. N°. 112442.)
j 11`rankfort 15 Januarij 1868. Tegen het einde
i van het vorige jaar waren in het Duitsehe Tolverbond
jv in werking 295 suikerfabrieken; namelijk 212 in de
j oude provineien van Pruissen, 15 in Hanover, 1 in
Keur-Hessen, 35 in het vorstendom Anhalt, 5 in de
j Saksiselie liertogdommcn, 1 in Saksen, 4 in Beijeren,
j 6 in 1Vurtemberg, 1 in Baden en 15 in Brunswijk.
{ Verwerkt zijn (tot het einde van Augustus) 20,257,258
j ecntenaars beetwortels, waarvan aan belasting 5,063,808
thaler werd getrokken. Vermits voor 1 centenaar ruwe
gi suiker gemiddeld 12*/, eentenaar beetwortels worden
vereiseht, is aan ruwe suiker, naar den maatstaf van
ël *
i
l