HomeHongersnood en hongerdoodPagina 10

JPEG (Deze pagina), 585.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

8
hertogdorn Nassau) zoo hoog geklommen, dat de hon-
gersnood voor de deur staat. Het ldlestwoud, eene
onherbergzame streek, wordt over het algemeen door
eene arme bevolking bewoond. Overigens begint de
nood zich ook reeds te doen gevoelen in de vroeger
zoo gezegende stroken van het Pruissische en Hessisehe
gebied aan den Rijn en het Nahe-dal. De duurte der
levensmiddelen en het gebrek aan arbeid drukken ook
daar de bevolking meer en meer en de strenge koude
verrneerdert de ellende. Dezelfde klagten worden ook
vernomen uit andere streken van midden- en zuidwes-
telijk Duitschland. De nood schijnt overal epidemisoh
te worden.
(Amd. Cour. N°. 4306). V
Duitsehland 13 Januarij 1868. Door de afge-
vaardigden uit Oost­Pruissen, die bij het hervatten der l
zittingen naar Berlijn teruggekeerd zijn, heeft men l
thans meer bijzonderheden aangaande don toestand in J
die landstreek vernomen. Volgens hen is de ellende
aldaar overgroot. Indirecte hulp, zoo als het versohaf­ j
fen van werk, kan voor het oogenblik niet baten; deels
omdat het barre jaargetijde en de buitengewoon hevige
koude allen arbeid in de open lucht verbiedt, deels j
en wel voornamelijk omdat het geheel aan levensmid­
delen en ook aan brandstoffen ontbreekt, die dus zelfs _
voor geld niet te verkrijgen zijn. Ook in de steden
der provincie heerscht groote nood en is het getal be- '
delaars schrikbarend toegenomen.
(HamZeZsbZ. N°. 11240). j
Berlijn 13 Januarij 1868. De nood, welke in
Oost-Pruissen heerscht, is thans de eenige en uitslui­ Q
tende zorg der regering. In de berigten uit Inster­
bürg en Gumbinnen ontvangen , wordt de ellende op
hartversoheurende wijze geschetst.
il
i
l