HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 26

JPEG (Deze pagina), 419.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

"

{ r
X · '
I I
EF i IS

ïï 1
jj; ’t läcproclt door rnk cn schok zijn krachtcn,
t U ,. . ..
lcrwijl het sclnum spat op zijn baan,
lä t t .. .
t lan schijnt slcchts op hct scrn tc wachton
g .. .
Om inct zijn vracht vooruit tc gaan.
cëi j
g Do Loodsinan gccft dat scin tcn lcstcn,
F ï . . .
j j Dc wnnpcls wxjzcn naar hot Wostcn,
­ t Naar Ilclvoctsluis, naar IIolland’s strand
at {
rk? ‘ _ _
gg g Hocrafsl mt tachtrg kclcn schallcn ....
ë: 9
Daar rollcn zcvcn dondcrknallcn,
tl E .
{ Dat 1S dc groot aan ’t vadcrland.
Vaartwcl! 0 plocgcrs van dc baron,
al F
J
y O stontc zoncn van dc zcc!
tl r
~/ { . .
tl Van dnrzcndcn, dic op n staren, Q
t Nccint gij dc warmste wcnsclicn incê.
_ Vaartwcl! 0 dochtcrcn cn zoncn
JJ
E t Van ’t ons zoo dicrbaar vaderland! -
Zict aan hct blozcndc Oostcrstrand
j Q Uw pogcn op hct rijkst bckrooncnl
Q Drukt ccnmaal hoogst voldaan dcn gxrond,
Waar ’t ccrstc licht u hccft bcschcncn,
Y5 ` Waar nu zoo volcn u bcwccncn,
Waar u dc band dor licfdc bond.
Vaartwcl! ccnvoudigc Javancn,
L J Wicr hart naar ’t wclig Oostcn trckt,
Y
E Staart gij rccds rond, of gij hancn W
lj i Tn ’t zilvcr dcr rivier ontdekt?
‘•
` i
l èn
ïeï `
te
3 ` 4.-,, ,,_,. _, _ KA_".rl,,,.; ,;·’: _ ___" M;V__‘ ·' -