HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 23

JPEG (Deze pagina), 445.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

ieä l

E 1
1 15 l
Ziet ge in die ranke schoone sloepen ,
Die bruine inamien, lorsch gespierd, 1
Vl
l Die, of er feestdag werd gevierd,
llun zeemans afsclioid lageliend roepen
Tot hem, die met een strak gelaat. Q
`
Schier SCll1'GljCl'1(lC aan den oever staat? l
O ziet dan even om u l1e11e11. i
Aanschouwt die breede eu bonte schaar: i
Die jonge vrouw is 1110ê van ’t weenen,
s
iä Die grijsaard staat slechts zwijçgeiul daar. D
Zoo velen ziet selrijnbaar Z\'ljQ(äll,
lllll Stïl1'€Il. op (“(`5ll Clllïêl plllllï >
Ware ons een blik iu ’tl1art gegund,
ll Wat zagen wij dan offers stijgen!
il Wat zagen wij dan wond bij wond, I
E Die bloeden Ol1(lG1' veel bezwaren,
l 'llerwijl ze op ’t vrolijk schouwspel staren
1 Dat l1u11 slechts grievend leed verkondt.
Maar op ’t vcrdek l1CCl'S(Tlll3 lust en leven,
Daar is men blij en wel te moe,
En honderd llülldêll, Ol)gCl1(’`(’ll, .
Die wuiven ons ’t; vaartwel nog roe. l
· Dieu groet he1‘gevei1 honderd handen 1
X Van vrouwen, kiriclrcn, die, 1rrissol1ie·n, i
De dierbaarste en l7F1l1ll1(lSl”P panden
l Voor ’t laatst nog op ('(‘l‘l ili1là·l'l(il zien,
¤ l
i
· l
l
à gl
l e xl
l
l l
ie er 1 1111 1 J