HomeLevensverzakelijkingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 653.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ -­-­­­­­-­­-­-lu
van liefde en betrekkingen V€Ll1 eenheid verbinden.1)
Het echte gezinsleven is werkelijk levend, spon-
taan, vol poëzie, nooit alleen uiterlijk zakelijk. En
men kan kinderen weinig meegeven, dat beter is
dan juist de herinnering aan de jeugd, die staat in
;·. poëtisch licht, in warmen glans. Allerlei gebeurte-
nissen uit het gezinsleven werken dat in de hand:
geboorte van een nieuwen telg, verjaardagen, huise-
. lijke feesten, de intimiteit van de in huis gevierde
algemeene feestdagen; wie daarvan iets geleerd heeft
in zijn jeugd, vergeet dat niet weer. `
Wie het echte, levende daarvan wil zien, kan in
· de geschiedenis terecht. Wat prof. HUIZENGA noemt
_· ’s levens felheid, komt ook in het gezinsleven vooral
uit. ,,De groote dingen: de geboorte, het huwelijk,
I het sterven, stonden door het sacrament in den glans
_ van het mysterie". Maar ook andere dingen, voor
i het gezinsleven toch ook van beteekenis, deelen
I daarin. ,,Ook geringer gevallen, een reis, een arbeid,
een bezoek, waren begeleid door duizend zegens,
i E ceremoniën, spreuken, omgangsvormen"”). Zoo was
het in het herfsttij der middeleeuwen; alles heeft
kleur, felle kleur, is spontaan, is nooit dor of zakelijk.
Maar zoover behoeven wij ook nog volstrekt niet
terug te gaan. Het midden der vorige eeuw kende
nog een warm gezinsleven, waarvan de litteratuur
het beeld bewaart. Men behoeft er de Camera maar
, op na te slaan, waarvan juist een der aantrekkelijk-
_, heden ligt in het meesterschap, waarmee BEETS het
· verstaan heeft, de warme tinten van het 19e eeuwsch
familieleven naar voren te keeren, zooals VAN LENNEP
bijv. in de Ferdinand Huyck het van een wat
I) Zie Dr. J.H. GVNNIXG VVzn., Ouders en volzvassevz kinderen,
in Practisch Christezzdom II, 5 Utrecht 1920.
“) J. Hmzmxen, Ilerfïstty der Middeleeuvzrerz, Haarlem 1919,
blz. 1.
uv--_-­_­*_‘T·"­"‘­"‘"_"‘­-‘“
... ‘ j