HomeLevensverzakelijkingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 655.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB


lijke" arbeidersbeweging geestelijke doeleinden kan
dienen. En evenzoo kan de menigmaal zeer materialis-
tisch aandoende loonstrijd zeer geestelijke belangen als
j motief hebben. Maar toch is bij dat alles de vorming
van christelijk­geesteli_jk-zedelijke persoonli_jkheden
het belangrijkste. Dat de Bijbel daartoe steeds meer
het onmisbare boek is, behoeft geen nader betoog.
Dat de gezinnen, zooals ik er in het eerste deel een
teekende, ook zelfs zonder de breikous, steeds meer
tot de uitzonderingen behooren, heeft een levensver-
V arming ten gevolge, die wi_j zelfs bij benadering niet
durven te schatten. Daarnaast wil ik stellen, ook
uit het leven genomen, het beeld van die moeder
i van een groot gezin, van wie een werkman, die
, dagelijks om vijf uur ’s morgens haar huis passeerde
­- er was toen nog geen achturendag! - verzekerd
heeft, dat hij haar dan reeds iederen morgen over
? haar Bijbel gebogen vond. Dat is een type, dat bezig
« is uit te sterven, maar dit is zeker, dat ook voor die
menschen het leven veel zakelijke, stoffelijke be- ·
slommeringen had, maar dat zij door eigen zielzorg
hun verzakelijking verhinderden, want dor wordt
|.§ nooit de boom, die aan het water geplant is.
Onze maatschappij lijdt aan vele kwalen en bloedt
uit vele wonden. Een ervan hebben wij hier bespro-
ken. Aangaande de geneesmiddelen willen wij alleen
zeggen, dat wij weinig heil verwachten, van wat
slechts van buiten af begint. Met Marx ben ik het
volkomen oneens, dat de betere maatschappij de
betere menschen zou brengen, ik verwacht veeleer
de betere samenleving alleen van de betere men-
schen. Dat is, meen ik, naar het oude Evangelie.
Deze verdorrende wereld heeft geen verbetering te
wachten, dan door de zielen, door de menschen heen.
Wie daarmee instemt moet eehter bi_j zichzelf be-
ginnen. Want ook ons zelf tast telkens en telkens

E ¤--- ­-­-­-­--­--­-¤
- 31 ­-