HomeLevensverzakelijkingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 697.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ ¤
oudere machines te gebruiken in plaats van nieuwere,
die de arbeidssplitsing al weer verder hebben door- g
3 gevoerd. Voor zoover ik zien kan is er op ’t oogenblik
geen andere regeling, om de schade tot zoo klein
mogelijke verhoudingen terug te brengen, dan die
in inperking van arbeidstijd is gelegen, welke dus
aan den arbeider tijd genoeg laat, om zijn eigenlijke
mensch, om zijn ziel te verzorgen in die uren van
den dag, die hij niet aan den arbeid behoeft te geven.
Die uren laten tijd en gelegenheid voor ver-
zorging van de persoonlijkheid. En daarin moeten V
wij voor allen zoeken het tegenwicht tegen de steeds n
verder om zich heen grijpende levensverzakelijking.
De bewust of onbewust, met daden soms meer nog _
dan met woorden geuite klacht: ,,niemand zorgt voor ,
I mi_jn ziel", is in de eerste plaats een zelfaanklacht. g
Wij zelf zijn in de eerste plaats geroepen onze ziel
te verzorgen en, ons zelfs helpende, te vertrouwen,
dat God ons helpt. Velen zeggen: wij hebben aan
rust behoefte en het is waar. Maar wij zullen ons
die rust zelf moeten verschaffen. Zoo lang wij niet
overtuigd zijn dat alle ,,zaken" ten slotte minder-
waardig zijn. vergeleken bij ons zieleleven, zoolang
zal er geen betering dagen. Want deze is slechts te
verwachten bij onbeperkte toepassing van Jezus
woord, ook op ons sociale leven: ,,Vat baat het een
mensch, zoo hij de geheele wereld wint en hij lijdt
schade aan zijn ziel?". Zoo lang wij dat niet ver-
staan, zal de stof over den geest blijven heerschen.
Een ding slechts redt: dat wij met onzen wil de
toestanden aangrijpen en verbeteren, of zoo lang
dat laatste nog niet gebeurd is, ons in die toestanden
de oogenblikken uitsparen, die wi_j voor onze per-
soonlijke zielzorg nooit kunnen ontberen.
Toestanden verbeteren. Op den achturendag wezen
wij reeds. Daaraan zien wij, hoe de ook dikwijls ,,zake-

¤---­- 1
- 30 -
tl