HomeLevensverzakelijkingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 637.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

_¤ rg
j ¤ ï‘-‘*‘**··­··D
l .. ..
toch vasthouden, dat wij, ook bij volledige erkenning
van het bezwarende van het milieu, nooit uit het
oog mogen verliezen, dat wij in de maatschappij te
lj doen hebben met menschen. En zulke menschen
willen wij blijven zien als nog iets meer dan willooze
objecten van buiten hen en onafhankelijk van hen
werkende machten. Die menschen willen wi_j bli_jven
zien als zulken, die met verstand en wll zelfstandig
in den loop der gebeurtenissen ingrijpen, dus ook
als zulken, die het ontgeestelijkende der levens-
verzakelijking maar niet willoos over zich heen laten
gaan, maar die door aankweeking en verzorging van
L hun geestelijk bezit aan de schadelijke uitwassen
Qa van het sociale leven zooveel mogelijk paal en perk
l` stellen.
En dan zullen wij bijvoorbeeld ook dit moeten
zeggen, dat er allerlei dingen en toestanden zijn,
die dat op hun beurt weer veel gemakkelijker maken.
En die nieuwe toestanden zijn op zichzelf dan meestal
weer vrucht van, dikwijls massale, wils- en verstan ds-
werkingen. Zoo, om niets anders te noemen, de
achturige werkdag. Wij vragen nu niet, of die in alle
gi bedrijven noodig is dan wel hier en daar zonder
schade gemist kon worden; misschien zijn zulke
i algemeene regelingen wel steeds als zoodanig gedoemd,
om te weinig soepel te zijn en op de maatschappi_j
hier en daar even kwalijk te passen, als een gaaf
deksel op een gedeukte bus. Maar wij moeten toch
wel zeggen, dat christenen die regeling moeten
toejuichen en vooral dat zij er winst mee moeten
doen. Want ook op het gebied der arbeidsspecialiseering
kunnen wij het rad der ontwikkeling nietterugdraaien.
_ Het is een pure onmogelijkheid om het geestdoodende
van veler arbeid weg te nemen, door tot een vroeger
stadium terug te keeren en het handwerk bijv. weer
in de plaats van het macbinale bedri_jf te stellen, of
il ¤-­-­­­--­~­------­­-­­-­­­-­---­-­-­-·:¤
­- 29 ­­