HomeLevensverzakelijkingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 684.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤__i-­­ ­- ­¤
i
kunnen tegenhouden; zoo kunnen wij evenwel ook
niet een oorzaak wegnemen, die onafhankelijk van
g ons ontstaan is en nog werkt, maar onder welks
l gevolgen ieder van ons te lijden heeft. In deze ‘i§
richting zullen wij de oplossing van het probleem
dus niet moeten zoeken. In welke dan wel? Mijns
inziens door een beroep te doen op en versterking
te zoeken tevens van de menschelijke persoonlijkheid.
Daarbij echter moeten wij beginnen met ons niet te Q?
laten begoochelen door de gelijkstelling van natuur-
wet en maatschappelijke wet, die van zekere zijde
steeds als een vanzelfsprekende zaak, als een axioma
wordt voorgesteld, en die dat toch allerminst is. De
eenheid van naam dekt volstrekt niet een eenheid
I van zaak. Een natuurwet gaat over mechanische
grootheden, in de maatschappij gaat het over orga-
nische en als men den mensch het sociale atoom
noemt mag men geen oogenblik over het hoofd zien,
wat hem van het physisch atoom onderscheid n.l.
dat hij met verstand en wil begaafd is.
Daarin ligt juist datgene, waarop het aankomt,
want op deze twee, op den wil vooral moeten wij
een beroep doen, om de levensverzakelijking, zooals
die uit de huidige maatschappelijke ontwikkeling j
voortvloeit, tot zoo gering mogelijke proporties terug
te dringen. Dat kan; juist omdat wij met menschen
te doen hebben. Wij willen ten volle het gevaar
zien, waaraan zoovele christenen ten slachtoffer
vallen, om over-geestelijk te worden en dan maar
te doen, alsof omstandigheden en toestanden geen
invloed hebben en persoonlijk geestelijk leven niet
bemoeilijken en wij willen vermijden dat ongeoor·
loofde, om met een formeel beroep op Gods macht,
of genade of op de macht van het gebed zulke ‘
bezwaren ate willen ontzenuwen, nog eer men er goed
alle zwaarte van heeft gewogen. Maar wij moeten
¤-­-­-­---··-··-­-à­­-­ï-·--­­--¤
· 28 ~