HomeLevensverzakelijkingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 633.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

) `
l
Ui- ¤
dagbladen, nieuw uitgekomen boeken en de Bijbel
dreigt ook bij de begeerte naar den omgang met
nieuwe en christelijke schrijvers en de veelheid en
de inrichting der dagboeken, hoe langer hoe meer i
zijn plaats te verliezen. Te midden van de onrust
van het moderne leven, wordt ons leven ongemerkt
,,diesseitig", de eeuwigheid raakt uit het hart weg,
wi_j houden alleen de tegenwoordige wereld over en ï
kunnen het met den Bijbel niet meer vinden".
Het ware te wenschen, dat de Bijbel alleen nog I
maar dreigde zijn plaats te verliezen. Maar het is *
helaas al te zeer reeds stellige werkelijkheid gewor- ‘
den. En daardoor is het leven van de menschen zoo i
vervlakt. Hoe velen gaan daar rond, die geen diep- ?
gang meer hebben, die absoluut onvatbaar zijn ge-
worden voor eenige diepere waardeering van de
toestanden en verschijnselen, die zij om zich heen
zien. Het is alles levensverzakelijking en levensver-
dorring. Maar door vele anderen, die dat gevoelen,
die het als een last gaan voelen, die er tegen beter
weten en beter willen in hoe langer hoe meer wor-
den heengezogen en heengesleept, gaat de bange I
klacht: niemand zorgt voor mi_jn ziel.
Inderdaad, dat is iets, dat wij steeds meer kunnen
beluisteren, die klacht, die noodkreet van zielsver­
latenheid en zielsverdorring. Maar daarmee is het
verschijnsel tevens ook gewaardeerd. Er kan in een
enkel opzicht iets goeds mee gepaard zijn gegaan,
in zijn wezen is het een duidelijk teeken van de _
verarming van onzen tijd. I
I III.
Na deze slotsom blijft ons céne vraag over: zullen
wij dezen staat van zaken kunnen veranderen en _
door wat voor middelen zullen wij dat moeten doen.
¤­­­l---·­-­;--­-­-­­à-­ï­-­l:m ,
- 26 ­-
nl
­