HomeLevensverzakelijkingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 672.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

·¤ g ¤-­-­- -¤
met Gods schepping is heel anders clan het stads-
j leven, waar de menschen in woonkazernes in lange
, troostelooze straten zijn opgesloten, waar ieder, die
in eigen huis den weg kent, dien ook kent in het
* huis van honderden anderen. Talloos velen, die, toen
ze nog buiten woonden, met de geestelijke dingen
in aanraking kwamen, die bewust hun geestelijk
i leven verzorgden en voor het Koninkrijk Gods
werkten, zijn daarvan in de stad volkomen ver-
vreemd. Het leven is ontgeestelijkt, het leven is
troosteloos geworden, een doodende sleurgang van
alle-dagen-hetzelfde, waarin men - geen wonder --
E grijpt naar weinig verheffende genoegens van bios-
i eoop en kroeg.
l Wij zijn hiermee eigenlijk reeds van de oorzaken
i op de gevolgen overgegaan en dat wil ik nog een
1 oogenblik voortzetten. De levensverdorring, de grenze-
t looze levensvervlakking, door het industrialisme met
. zijn gejaagdheid, zijn arbeidsontgeestelijking, zijn
· groote-stadsleven zoo sterk in de hand gewerkt, blijkt
ï misschien nergens zoo sterk en wordt op haar beurt
? ook weer door niets zoo zeer bevorderd als door het
j ontwend raken aan den Bijbel. Ook dat is bekend,
W veel beschreven, veel beklaagd zelfs, niet eens door
,,orthodoXe" menschen alleen, het is zelfs, blijkens
de lectuur daarover in zeer verschillende talen, een
internationaal verschijnsel. Maar ik wil het ter ken-
schetsing toch nog weer even door een ander laten
zeggen, door DR. M. VAN RHI.IN])Z ,,Het moderne
·‘ huisgezin heeft bedenkelijk aan geestelijken inhoud
` en intimiteit ingeboet, het ontbreekt in de meeste
I families, vooral in onze groote steden, aan de rus-
tige atmosfeer. Wij worden overstelpt met tijdschriften,
l 1) D1'. M. VAN RH1Jx, Taak en arbeid der Nederlzmdsc/ze
W Cltristezz-Stztdevzteoz Vweezzigivzg,. Utrecht 1920, bldz. 20.
¤-­--­--­­-­­­­­­­-­­­­­­-­­­­­­­­·­­-­­-­­­-­­­--­--i:r
.. 25, -