HomeLevensverzakelijkingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 622.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

_¤ ¤ -­-­-----­­-­­-­·-­­-¤
den ontegenzeggelijk zeer veel gunsten bewezen,
maar hoeveel daarvan traden niet in de plaats van
rechten?
En nu is het eenmaal waar, dat oppervlakkig be-
zien het recht zeer zakelijk is in de meeste gevallen.
i En in zoover de moderne arbeidersbeweging een
strijd is om recht, om de rechtspositie van den vier-
den stand, heeft dus ook deze arbeidersbeweging de
verzakelijking in de hand gewerkt en moest zij dat
doen. Want die vierde stand wil niet meer, dat er
zooals men het noemt ,,iets voor haar gedaan wordt",
. of zelfs dat er veel voor haar gedaan wordt, zij wil
recht, zij wil de haar rechtens toekomende plaats
4 in het geheel der maatschappij.
Maar dan is toch ook slechts voor een oppervlak-
kige beschouwing hier enkel verzakelijking aan-
wezig, want recht is een van de groote geestelijke
goederen van een volk, ja van de gansehc mensch-
heid en rechtsverkrachting beteekenis zieleschade.
Zoo heeft dus in het bedrijfsleven de verzakelijking
volstrekt niet enkel schade gebracht, integendeel
zeer veel nut gedaan, nog afgezien daarvan, dat ook
hier met het losser worden van persoonlijke banden
en het daarmee uitslijten van allerlei gewoonten,
ook vele drinkgewoonten zijn verdwenen, wat even-
zeer als een winstpost te boeken valt.
Zoo zijn er dus met allerlei spontane meer persoonlijke
levensverhoudingen ook de schaduwzijden daarvan
_, weggevallen. Maar intusschen zijn ook de lichtzijden
verdwenen en is daarmee de schade gekomen. Om dit
iets duidelijker te zien, vragen wij naar dc algemeene
oorzaken van het verschijnsel, dat ons bezighoudt,
die wij in het geheel van het maatschappijleven
zullen moeten zoeken, omdat de verzakelijking zelf
daarmee zoo nauw samenhangt. En in dit verband
i is het opmerkelijk, dat juist in de laatste driekwart
`
.. L1 .-_
i