HomeLevensverzakelijkingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 677.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ -­-­­-­­­-­¤
aantrekkelijks en gemoedelijks, veel gezelligheid, die
nu door velen noode gemist wordt. maar anderzijds
kunnen wij de vormen, waarin dat tot openbaring
kwam, niet zonder meer goedkeuren. Die visites,
veel te lang gerekt, zoodat de kinderen thuis aan
hun lot of aan de hoede van onbevoegden waren ‘
overgelaten, en uren lang de thuiskomst der ouders
moesten afwachten, nog afgezien van het gevaar
van kwade samensprekingen, die goede zeden be-
dierven, dat ook wel niet steeds denkbeeldig zal zijn
geweest. En dan de diep ingewortelde drinkgewoon-
ten. Men behoeft nog geen overtuigd geheel-onthouder
te zi_jn, om die niet in bescherming te nemen. Wat
op het land, waar deze levensverzakelijking nog niet «
zoo doordrong, gebeurt, was vroeger algemeen: bij
alle eenigszins officiëele gelegenheden kwam de fiesch
op tafel en iederen dag vóór het eten verschenen de
glaasjes. Bij familiefeesten was dat niet minder het
geval, bruiloften en doopmalen zijn bekend, of be-
rucht, al naar men het noemen wil. De kerk en de
kroeg lagen nog vlak bij elkaar en mij is een geval
bekend, dat de doopouders het heilig gebeuren zoo
stevig gevierd en beklonken hadden, dat ze reeds
een kwartier gaans ver waren, eer ze merkten de
doopeling in den herberg te hebben achtergelaten!
Het is niet enkel de nuchterheidspropaganda, het
is zeer zeker ook de algemeene levensverzakelijking,
die aan vele van dergelijke toestanden een einde
heeft gemaakt en daarmee dan evenveel schadelijke "`
uitwassen heeft afgeschaft. De levensgezelligheid van
vroeger was zoo dikwijls een zondige gezelligheid.
Ook op het terrein van het bedrijfsleven was veel
misstand. Wel had het persoonlijke meeleven van
baas en knecht veel goeds, maar hoeveel verkeerds
werd daardoor of aan het oog onttrokken of onder ,
een schoonen schijn nauwlijks bemanteld. Er wer-
¤­--­­­­-­-­-­·­­­--­­ £J
_ gg _.