HomeLevensverzakelijkingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 581.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

­|3 ­-[3
den loonstrijd deed de daardoor bedekte rechtstrijd
wel eens wat te veel verborgen blijven. Zoo is het
begrijpelijk, wat Prof. SLo’rEMA1<n1< mz B1zU1N1~1 ergens
verhaalt, dat de leiders wel eens al dat zakelijke
als een looden last gaan gevoelen en zich liever
‘ verdiepen in dat woord: hoe kleeft mijn ziel aan
’t stof, maak mij levend naar Uw Woord. 1)
Zoo kunnen wij ons over zeer verschillende ter-
reinen van het leven bewegen en onze aandacht bij
zeer uiteenloopende verhoudingen bepalen en toeh
overal dat vinden, wat meer en meer het leven van
dezen dag typeert: levensverdorring door levens-
verzakelijking.
I II.
Het verschi_jnsel, dat ons bezighoudt, moet dunkt
mij steeds meerderen beklommen, die voor de gees-
teli_jke waarden van het leven nog iets gevoelen,
omdat deze levensverzakelijking ook is levensont­
geestelijking. lk wil evenwel niet vooruitloopen op
de waardeering, die nu aan de orde moet kOlI1CIl en
die met deze laatste woorden al schijnt te worden at`-
gedaan. Want weliswaar overwegen mi_jns inziens de
sehaduwzijden zeer verre bij de lichtzijden, maar
ook deze laatste zijn er en daarmee zullen wij liever
eerst kennis maken.
De levensverzakelijking heeft n.l. ook wel het een
‘ en ander doen verdorren, dat wij met volkomen in-
stemming hebben zien verdwijnen. Daarvoor kunnen
wij teruggrij pen naar meer dan een terrein, waaraan
i wij zooeven de voorbeelden hebben ontleend. Zoo
was erin dat familieleven der vorige eeuw veel
l) l)r. J. H. SL()TE)lAKl•Jl{ nm l%1u’1xx«1, De 1(«·z·/c en de Sociale
v;1·ag<·n, Utrecht 1919, blz. 23, zie vooral ook blz. 22 2e alinea.

t ¤-­­-­-­ï- ­­­--­-­­-­­-­­­lZl
__ jg _