HomeLevensverzakelijkingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 649.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

: ­-¤
R. KUYrE1<.l) Vroeger ,,keerden de sterk idealistisch
en sociaal aangelegde jongere intellectueelen hun
klasse dikwijls den rug toe, om zich in het elite­milieu
van de vroegere proletarische beweging te begeven.
Zij vonden daar bevrediging voor hun idealistischen
en socialen dadendrang. Dat was het, wat zij van ‘
de beweging kregen en waarvoor zij met dankbaar-
heid werden vervuld. Zij hadden toen ook het gevoel,
voor een klasse op te komen, die zich, wat intellek-
tueele ontwikkeling betreft, nog niet absoluut helpen
kon. En die klasse was er ekonomisch zoo ellendig
aan toe, dat voor haar op de bres te staan ook hierom
aan philantropisch aangelegde naturen een groote
bevrediging schonk. Maar thans, nu de proletarische ·
massabeweging van gemiddelde menschen is ontstaan
met haar veel meer zakelijk karakter, nu het prole-
tariaat met zi_jn organisaties een maatschappelijk
machtige klasse is geworden, nu voelen velen zich
teleurgesteld? Daarmee wordt dus ook voor een stuk
I van de arbeidersbeweging uitgesproken, wat van
het heele leven van den tegenwoordigen tijd geldt;
het zakelijk karakter stelt teleur. Levensverzake­
lijking is levensverdorring.
Het is ook nog in anderen zin toepasselijk. De
arbeidersbeweging strijdt n.l. voor een groot deel
om zakelijk goed. De organisaties ook aan christelijken
kant zijn groot geworden. Nationaal zijn ze georga-
niseerd, internationaal zijn ze verbonden. Dat brengt
mee het werk voor honderden vrijgestelden, secre- ‘
tarissen, bureauambtenaren, enz. De beweging als
zoodanig heeft aan een geheel nieuw zakenleven het
aanzijn geschonken, dat meestentijds moest functio-
neeren voor stoffelijke aangelegenheden. De loonstrijd
maakte een groot deel er van uit, en dat kleed van
1) In Het Volk van 17 December 1920.

ui-i-- ¤
,_ jg _