HomeLevensverzakelijkingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 671.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤-­­- ­­-lm '
de bestendiging van het patriarehale onmogelijk ge-
maakt. Maar het mag niet worden vergeten, dat het
wegvallen van dit element uit de wederzijdsche ver- ]
houding verarming en verkilling van het leven be- i
duiden, die noch in georganiseerd overleg, noch in
een beter economische positie een gelijkwaardig
evenwicht vinden". _
Wat hier verarming en verkilling wordt genoemd
is hetzelfde, of beter nog het noodzakelijk gevolg
van de huidige levensverzakelijking. Wie eenigzins
van nabij de toestanden in het kleinbedrijf kent, i
weet deze dingen ook van eigen aanschouwing.
Daar zijn heel veel bedrijven, bijvoorbeeld in het
smids- en timmervak, die zich nooit toelegden op
groote werken, welker aanneming over tienduizenden
liep, maar die een vaste clientèle in burgelijke kringen
bedienden. In zulke bedrijven, somtijds reeds meer dan
eens van vader op zoon overgegaan, werkten dikwijls
knechten, die daaraan reeds jaren lang verbonden
waren. Daar bestond vroeger geen ofiiciëele zieken-
geldregeling, maar als een werknemer ziek werd,
betaalde ,,de baas" hem toch, tenminste een groot I
deel van zijn loon door. Bij ziekte of geboorte,
bij huiselijke feesten, op nieuwjaarsdagen werd er
over en weer belangstelling getoond. Er was in
een woord een persoonlijke band, men stond niet
koud als werkgever en werknemer naast of tegen-
over elkaar, het offieieele, dat altijd wat kil is,
werd verwarmd door het officieuze, het persoon-
lijke. Door jaren langen omgang kende men elkander.
Een vakvereeniging was onbekend. Inmenging van
I buiten het bedrijf staanden, zooals organisatiebe-
stuurders, in zaken het bedrijf betreiifende zou
niet geduld zijn door den baas, zouden trouwens
nooit gewenseht zijn door den knecht. Daaraan dacht `
men toen eenvoudig nog niet.
¤-­--­----­-­---­--­--­-l-ï-1:n
_ 14 _.
El