HomeLevensverzakelijkingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 631.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

r ¤­-­­-- ¤
» tot dusver nog onbekende bronnen, waarbi_j duizenden
V brieven zijn. Duizenden brieven. Zij leggen allen
i een getuigenis af van het persoonlijke van het toen-
p malige leven. En de dagboeken, als dat van DE
i CLERGQ bijv. geven eenzelfde getuigenis.
j Maar ik vraag: wie heeft er tegenwoordig nog tijd
7 om een dagboek bij te houden? En wie, die het
i probeert, houdt het veel langer dan een jaar vol?
i En gaat het dien tijd zelfs nog wel zonder onder­
g breking? VVie schrijft er nog zulke lange, degelijke
l vriendenbrieven, als men destijds placht te doen?
Want, afgezien nog van het gebrek aan tijd, wie
" heeft er nog vrienden, met wie hij, ondanks plaatse-
lijke verwijdering, nog zulke sterke betrekkingen
onderhoudt? Ook in deze dingen wordt het leven
I steeds meer vervlakt. Het is nog veel meer dan
vroeger waar: uit het oog, uit het hart. De ver-
houdingen van mensch. tot mensch worden opper-
vlakkiger, omdat zij zakelijker worden.
Als wij van het eigenlijke gezinsleven over de
vriendschapsbanden komen tot het bedrijfsleven,
i gaan wij steeds meer tot wat men meestentijds onder
het sociale verstaat, maar het verschijnsel wordt er
l in wezen niet anders door. Laten eerst de woorden
van een derde het ons maar weer aanwijzen. Prof.
SLoTEMA1<E1z DE Bnuixn zegt dit over de verhouding
van patroons en arbeiders: 1) ,,De verhouding kan
j patriarchaal zijn. Men denkt zich dan een weder-
zijdsche kennis aangaande en belangstelling in de
; levensverhoudingen, als zich in de oude aartsvader-
i lijke dagen laten onderstellen en als in het kleine
j . kleinbedrijf mogelijk waren en meermalen werden
* aangetroifen .... De industrialiseering van het pro-
ductieproces (heeft) door den groei der proporties
S1.<>'1‘mrA1;na im Bl([`[Xl*], De arbci<l«·r.~:I1<·u·agEng,
‘ een studie-/2cmclluitling, Utrecht 1920 bldz. (il.
u-­­­­­-­­­­­­-­ ­-­-­-¤
.. jg _
l .