HomeLevensverzakelijkingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 668.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

CI-·········‘­· ·-·­· ¤ j
vroeger geheel door het gezinsleven bestreken, daar- ~
aan welhaast geheel wordt onttrokken en in de zege- j
ningen der zoogen aanide bedrijfsorganisatie gaat deelen. t
Wij kennen reeds de bonden van huispersoneel op
christelijken of niet- christelijken grondslag. Wij j
kennen ook reeds de vereenigingen van huisvrouwen, .
christelijke of niet-christelijke vrouwenbonden en T
dergelijke. En het collectief contract viert steeds meer ,
hoogtij. Wat ligt dus meer voor de hand, dan dat i
straks de vereenigingen van dienstboden met de
dito’s van huisvrouwen een collectief contract aan- l
gaan? Wij zijn nog wel niet zoover, maar alles wijst
erop, dat wij eerstdaags zoo ver zullen komen. Dan "
bestaat er dus geen persoonlijke band meer, dan is
de heele verhouding tot een bloote loonverhouding
gedegradeerd. Al het persoonlijke is bezig weg te
vallen uit deze verhoudingen, het wordt bloot een
zakelijkheid. Hoeveel dorder daardoor alles wordt,
· hoeveel levensverzakelijking met dit alles gepaard
gaat, zal men wel verstaan.
Een andere zijde van het verschijnsel kunnen wij
zien in het verminderen en zelfs langzaam of sneller
afsterven van allerlei vriendschapsbanden. Het treft
steeds weer, hoe deze zaak betrekkelijk kort ge- l
leden nog geheel anders stond. Weer leert dat de
geschiedenis. Zoo bijv. als wij slechts denken aan
den tijd van het lteveil. De mannen, die daarin een
plaats van gewicht hebben bekleed, waren ook elkan­ ,
ders persoonlijke vrienden en stonden als zoodanig
met elkaar in zeer drukke briefwisseling; groote ,
deelen daarvan, zooals zij door G1zonn,Wo1zMsEn en ,
anderen gevoerd is, zijn later wereldkundig gemaakt.
Dat ze dus bewaard zijn, zegt op zichzelf reeds veel.
Dezer dagen heeft Mr. Gnwïx nog een boek over
figuren uit dat Reveil uitgegeven 1), dat steunt op
l) E. Gnwïn, hz den licvail/c2·i¢z_g, Baarn 1920. (
¤ -­­·­-­-­-lu
_ jg _
l