HomeLevensverzakelijkingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 600.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤-­­-­-·­­-­­l·-·----­-­-­­­­­ i:i
nen en tot in den nacht vaak gerekt. De mannen
- achter de lange pijpen en den tabakspot, de vrouwen
straks de gastvrouw helpende met brood en koffie
op te zetten, waarna, als de mannen zich in de
werkplaats of op de stoep waren gaan vertreden,
» een borreltje werd opgezet, want geheel-onthouding I
was destijds ook nog een onbekende nieuwigheid.
NVij kunnen ons in die dagen door lectuur of
. herinnering niet verdiepen zonder de sfeer van
persoonlijkheid, van warmte en liefde, van gezelligheid
en levendigheid te gevoelen, die toen heel dat leven
van het gezin omving. Een sfeer waarin de dienst-
boden, in die kringen trouwens vrij zeldzame
verschi_jningen, hun volle aandeel hadden. De banden,
die de gezinsleden onderling verbonden, waren levend,
alles eerder dan alleen zakeli_jk. De huiselijke haard
en de huiselijke keuken waren middelpunten van
leven.
Hoeveel daarvan verloren is gegaan. wil ik laten
gevoelen aan deze scherpe teekening van den huidigen
toestand, zooals die gegeven wordt door l’rol'. VAN
DIJK 1): ,,Het moderne huisgezin dreigt te worden, is
bij velen reeds geworden een duiventil, waar allen
’s morgens uitvliegen. 't ls immers in veel gezinnen
zóó geworden, dat de man elken morgen uitvliegt
voor zijn zaken, de zoons en de dochters vliegen
ook uit en ook de vrouw, ik bedoel de moeder, maakt
zich gereed, om de vleugels los te vouwen voor haar
tochten in het sociale". Zietdaar, duidelijk en scherp
gezegd, dat en hoe het zakelijke is gaan overheerschen.
Het moderne huisgezin is radicaal van karakter
veranderd en het doet dat nog steeds meer. Niet ten
l) Dr. Is. Dijk, j«T(i)‘)1lf)7(f(’/'fllg cruz het f)I7ll'l']{j·/t` <·om‘rr<·i mai
dan Bgïbal en de oormiren daamzm, in («'z·z«en1cnl{jA‘<· (.'e·.<c/n·i/'twz.
Deel V, blz. 46. I
¤-à-ï­-­-­-ï­--­­l--­---­l­¤
_ 9 _