HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 8

JPEG (Deze pagina), 718.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

··~ 1 ·i ·~ · r~ "ï""lb;.
1
zal veroorzaken, en in lang niet alle gevallen gratis `
§ zal geschieden. {
Volgens art. 7 sub 7° zal men in dit opzicht *
g afhangen van de welwillendheid van den geneeskundige,
of van ’t inzicht van den schoolopziener, volgens ’t ;
bepaalde in art. 12 sub 5° en art. 16 sub 1° van die
van ’t hoofd der school. ,
g En juist die hosten kunnen en zullen in vele gevallen I
de ouders er van terug houden, zich die vrüstelling l
aan te schaffen, soms tot groot nadeel van ’t kind.
Tegenover de verplichting, vervat in art. 1 der · +
leerplichtwet, hebben de ouders ’t reeht te eischen,
_ dat de Staat waarborgt, dat alles gedaan is, waardoor
_ de ziekten en nadeelen, welke ’t kind bedreigen, in,
en gedeeltelük door ’t schoolgaan, tot ’t minimum
Y` teruggebracht zün.
§ Zooals gezegd zün die waarborgen in vele opzichten
onvoldoend, en minder dan b.v. den jeugdigen fabrieks-
arbeider worden verstrekt. Alvorens verder in te
gaan op deze kwestie en te bespreken wat gedaan is
` en gedaan kan en moet worden te dezen opzichte, `
*1 dienen wij op te noemen de door ’t schoolbezoek
L veroorzaakte of verbreide ziekten en nadeelen.
Wij kunnen deze in drie groepen verdeelen:
1 1. Ziekten, veroorzaakt door onvoldoende hygiënische
, toestanden der school en overmattgen arbeid. _,
F 2. Ziekten van tnfectteasen aard, waarbij de ver-
breiding door de school kan geschieden. j
3. Ziekten, door ’t schoolbezoek en speciaal 't
` onderwüs, zoo al niet ontstaan, dan zeer verergerd.
,__..._,_ï_____ l
[ ,