HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 7

JPEG (Deze pagina), 790.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

4;·<­~«>>·~~·~··•l­-»»8·«g­`­_t•·,Z,«i5s,4,l­L`g<.,,«­·».r?l’{.­··~2·W ·_Y W rl
. 1
e
ë
Omtrent dit artikel is door den minister in de
memorie van antwoord op ’t voorloopig verslag 0. a.
i aangevoerd :
. ,,Gee·szfeZüke ongcschvlkzfheicl is natuurlük ook een grond
voor vrüstelling, doch deze dient ook uit eene ver-
klaring van een geneeskundige te blijken" - en {
verder -- ,,Er is grond te verwachten, dat de hier
E bedoelde verklaring aan onvermogenden wel kosteloos
zal worden afgegeven. Mocht het eens een enkelen i
ET`, maal voorkomen, dat een geneesheer weigert een
verklaring af te geven, zonder storting van een bedrag, Q
dat de belanghebbende niet kan betalen, dan zal de
, ;, volgens art. 1. aansprakelüke persoon zich tot den _
J ' schoolopziener hebben te wennen, en, voorzoover _
, ii ’t dezen blijkt dat er van voorgewend bezwaar geen _§
J Z sprake is, zal hij stellig niet de maatregelen nemen,
. waarin de wet hem tot actief optreden het recht
fi laat, zich toch van aanmaning etc. onthouden, indien
er omstandigheden zün, die het hem verkieselijk doen
voorkomen, voor als nog eene afwachtende houding
aan te nernen.­" .... {
Ook art. 12 sub 5** geeft op als ,,geldige reden van ‘
tüdelijk schoolverzuim, ongesteldheid van ’t kind; l
terwijl art. 16 sub 1** nader bepaalt, dat ’t hoofd der
school bevoegd is de leerlingen schriftelük verlof te 1
verleenen, de school tijdelijk niet te bezoeken ,,voor ,
tja onbepaalden tüd wegens ongesteldheid van het kind". i
Uit ’t bovenstaande blijkt dus, dat ’t zeer wel
mogelük is dat kinderen, voor wie ’t wenschelijk
zou zijn, dat zü niet de school bezochten, toch ter `
fj school gestuurd worden. In de eerste plaats wül de _
ouders hiervan niet bewust zijn. Verder wijl voor ’t
verkrijgen van die vrüstelling soms de hulp van een
geneeskundige noodig is, hetgeen meestal eenige kostenij i

x
_, __g __g r i__