HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 6

JPEG (Deze pagina), 785.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

_ .Y.....«­­­-­­­­-­­­«­­­­­­·.w­»««,a~«»­«­.A«.e¤.-r<ww«··e«» 1 ,T'IïQ'.,'TïXf.'J ILM? W7 li `"'''' f"'w`Yr`B»
i
j 5 1
il éá
i De arbeidswet gelast bovendien dat voor bepaalde ?
beroepen de bestuurder van ’t bedrüf zich in ’t bezit E
moet stellen van een geneeskundige verklaring, waaruit
l blükt dat de lichamelijke gesteldheid van den jeugdigen
arbeider niet van dien aard is, dat die arbeid voor , J
hem büzonder gevaar oplevert. Dienstplichtigen voor l
de nationale militie geeft ’t rijk zelf den waarborg ,
dat zij geschikt zijn voor, en lichamelijk geen nadeelige
gevolgen zullen ondervinden van ’t {vervullen van den
dienstplicht --, door hen vooraf aan een strenge
. keuring te onderwerpen. Maar welke waarborgen
verstrekt de staat den ouders dat de kinderen
Q ' lichamelük geschikt zgn voor ’t verblüf in de school ”
l en voor den daar van hen geeischten arbeid? Welke ·
zekerheid geeft ’t rük, dat ziekten en gebreken, zich
li voordoende gedurende, en gedeeltelük veroorzaakt en
I verergerd door ’t verblijf ter school, tijdig geconstateerd
, zullen worden, voor dat een onherstelbaar nadeel is
veroorzaakt ?
De staat geeft in deze geen enkele waarborg. 't
. ` Kind is vrijwel overgeleverd aan de zorgzaamheid of
zorgeloosheid van de ouders, voogden etc. Wanneer ,
deze (in vele gevallen in dit opzicht niet­bevoegde
personen) denken, dat ’t kind niet geschikt is, voort-
durend of tüdelijk tot ’t bezoeken van de school,
r kunnen zij gebruik maken van ’t recht hun toegekend x
ï bü art. 7., van de leerplichtwet: `
Aar. 7 ,,Ouders, voogden en andere in artikel 1
t genoemde verzorgers zijn van de naleving der in
3 art. 1 opgelegde verplichting vrijgesteld" sub. 7°: zoo- _
i lang de kinderen, volgens schriftelüke verkla.ring van `
eenen geneeskundige, ongeschikt zijn voor ’t bezoeken gj
r eener lagere school, of eener binnen den afstand van
ë 4 kilometer van de woning gelegen lagere school"- i
lr
1
»
2 L.
l r ra
fl