HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 54

JPEG (Deze pagina), 784.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

53 h `
uitzondaring kwam hat; voor dat aan varband gawaigard ,
ward an hat kind daardoor dus niat tot da school
toagalatan mocht wordan. Evanwal is bij daza ragaling
alla gavaar voor infactia dar andara laarlingan nog
niat gahaal uitgaslotan: Da hoofdbadaksals, pattan,
mutsan atc. bavattan dikwijls dia smatstoffan an kunnan si,
dus nog gaduranda aanigan tüd door bamiddaling van 4;
da kapstokkan da ziakta varspraidan. Batar zou hat
daarom zgn, da kindaran lüdanda aan contagiausa -3
ziaktan op aan school ta varzamalan, an daaraan tavans
aan polikliniak ta varbindan, waar da ziaktan bahandald
kunnan wordan.
Ean zoodaniga school, waaraan tavans aan intarnaat gj
varbondan is, bastaat in Parüs; iats dargalijks, maar op
vaal baschaidanar schaal (volgans Nnronrrzkr) in Roma.
j Zulka inrichtingan zullan allaan racht tot bastaan
‘ habban, waar aan aanmarkalük aantal van dia ziaktan 'ïf
? voorkoman, dus waarschijnlijk allaan in ankala groota gi
E stadan. Da in dia polikliniakan warkzama arts diant Y?
g natuurlijka schoolarts zün, daar ham hat opsporan van
dia ziaktan op da school ook opgadragan moat wordan.
~ Ean kwastia, waarin nog gaan aanstammighaid J
haarscht is hat, of op da scholan hygiana als laarvak
al dan niat diant ingavoard ta wordan. In sommiga
Y landan is dit raads hat gaval.
3 Ik wil slachts madadaalan, dat op da vargadaring ïï
in Januari 1895 dar Barlijnscha ondarwüzars, da vol-
ganda stallingan aanganoman wardan:
1. Varbraiding van kannis dar hygiana door da
_ school is in hat balang van dan Staat an van hat =
individu.
2. Dit ondarwarp diant zich uit ta strakkan ovar
da gcwichtigsác ondarwarpan van da gazondhaidslaar
van hat privata an publiaka lavan.
ä