HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 53

JPEG (Deze pagina), 817.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

{ i, xx:
‘ä
._ gl
. __ 52
W bestaat, daarheen gedirigeerd te worden, (zooals dit
f lmjgl reeds in vele steden in het buitenland geschiedt),
_) jg §· Indien dit niet het geval is, en de onderwüzer en arts
denken, dat de afwükingen van dien aard zijn, dat
de leerling geen stoornis of belemmering voor het
ë onderwijs zal veroorzaken, kunnen zulke kinderen
voorloopig toegelaten worden.
Zooals gezegd, dient kinderen lüdend aan trachoom,
favus, trichophytie den toegang tot de school ontzegd
ë te worden, tot zij genezen zün. Maar een groot
bezwaar hiertegen is, dat deze ziekten, ondanks de
·!` 3; beste behandeling, maanden tot jaren kunnen duren.
, (Nnronrrzkv wijst op ’t groot aantal analphabeten in
ll Oost-Pruisen, waar trachoom-lij ders niet tot schoolbezoek
I toegelaten worden.)
Iets dergelüks was in Amsterdam het geval. Daar ‘
cï bestond tot voor korten tüd de bepaling, dat favus­ ;
i kinderen van de school geweerd moesten worden.
Het treurig gevolg daarvan was dat honclerdcn kinderen ·
g I daardoor maanden en jaren van onderwijs verstoken l
bleven of zelfs nimmer eenig onderwüs genoten.
Voor een paar jaar werd het zegenrük besluit genomen,
MM waarbij kinderen lijdende aan favus (en andere be-
smettelüke huidaandoeningen) niet ter school toegelaten
mochten worden, tenzij voorzien van een zoodanig l
afsluitend verband, dat alle gevaar voor besmetting ä
mj der andere kinderen vermeden was. In het centrum
eener volkswijk werd tevens eene polikliniek uitsluitend
voor aan favus en dergelüke besmettelüke ziekten
J lijdende schoolkinderen geopend.
ng De kinderen werden hier behandeld en voorzien van l
afsluitende, geregeld verwisselde verbanden. Gretig
dj werd door de ouders deze gelegenheid aan gegrepen
hun kinderen naar school te laten gaan. Slechts bü