HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 52

JPEG (Deze pagina), 768.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l
51
voor het nader bepalen der diagnose als voor eventuëele i
behandeling. i
De taak van den schoolarts wordt zeer verlicht, en e .
het succes bevorderd indien samenwerking met den {
onderwijzer bestaat. Daarvoor zal het evenwel noodig ,
zijn, dat de onderwüzer minstens elementaire kennis l
bezit van schoolhygiëne, en vooral weet wat de
aanvangssymptomen zün van verschillende ziekten,
waaraan hh zijn aandacht moet wijden. Daarvoor zou
het gewensoht zün, dat de schoolarts nu en dan
besprekingen had met, of voord.rachten hield voor de J,
onderwüzers over die onderwerpen, waarbij hij ze
tevens op de hoogte kon stellen van de bh plotselinge
ongelukken te verleenen eerste hulp. In verband i
hiermede, wil ik nog mededeelen, dat in Parijs door
de schoolinspecteurs voorgesteld is in de gemeente- 1
scholen kastjes met verbandstoffen en enkele een­ j
voudige geneesmiddelen te plaatsen.
ln Oostenrük is dit in sommige plaatsen reeds C
ingevoerd. Bij die kastjes in een tabel met inlichtingen
gevoegd. j
· Herhaaldelijk is het nut hiervan reeds gebleken,
o. a. bij vergiftigingen met planten (vergiftige bos- j
bessen, doornappels etc.)
(In Dordrecht zullen lüsten met voorschriften en
’ regelen, de gezondheidsleer betreffende, op de scholen
opgehangen worden.)
Nog dient de vraag beantwoord te worden, wat zal ’
er met de kinderen gebeuren, die door den medicus a
minder geschikt geacht worden voor het büwonen i
der lessen, en met hen, welke wegens contagieuse
ziekten tüdelük de school ontzegd wordt.
Geestelük minderwaardige kinderen dienen, als
er in de plaats een school voor achterlijke kinderen