HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 51

JPEG (Deze pagina), 822.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

. · .
r" ' 2
al
i i A
j E 50
lr ‘ Wat het in sub 2 genoemde betreft, is ’t duidelijk,
. lj dat de schoolarts, waar hü geregeld de school bezoekt,
. ’t best in staat zal zijn een oog op ventilatie, verlichting,
l ,~l i · verwarming, etc. te houden; maar de controle hiervan
kan natuurlijk ook aan anderen, mits deskundigen,
j opgedragen worden.
Q 'è
y·? Dit zelfde geldt van punt 3. Van belang zal het
` evenwel steeds zün dat, vooral in speciale gevallen,
"C de onderwijzer overleg met hem pleegt, vooral bü
L Q het bepalen van de hoeveelheid huiswerk.
h Ook het onder 4 vermelde kan desnoods anderen
1 1, opgedragen worden. Maar ’t spreekt van zelf dat het
Q _r` in belang der schooljeugd is, dat, waar de schoolarts
geroepen is te letten op ziekten, ontstaan door slechte
jg schoolmeubelen enz. diens raad gevraagd wordt bü
D, het aanschaffen van deze benoodigheden.
_i Over eventuëele behandeling nog enkele woorden:
j I-Ierhaald worde allereerst, dat de schoolarts niet de
il persoon zü, die de ziekten behandelt. Dit zü slechts
j ’ uitzondering. Alleen op die wijze zxün conflicten met
j andere collega’s te voorkomen. De schoolarts constateere
_ de ziekten, de medicus naar keuze der ouders behandele
ze. Alleen diene de gemeente in sommige gevallen
gratis hulp beschikbaar te stellen.
Bü den tegenwoordigen stand der medische weten- i
l schap, is het van geen arts meer te eischen, dat hij vol-
ledige kennis bezit van alle onderdeelen der geneeskunde.
Waar er dus gelegenheid voor bestaat, zal ’t aanbeveling
F, verdienen, sommige patienten naar geneesheeren te
dirigeeren, welke uitsluitend een bepaald onderdeel
,,,·, der geneeskunde uitoefenen. Hiervoor komen in de
r,­ l eerste plaats in aanmerking lüders aan oog-, oor-,
neus- en keel- orthopaedische en huidziekten; zoowel
ïfë
..r,.n..n.M,=._--m-, r ...... n-....... .n--.-..-...­.._e-_--­...Le..a-.g#_g·---