HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 50

JPEG (Deze pagina), 686.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ii ·
I l
‘ 49 l
j Bovendien onderzoeke hü op geregelde tüden alle g j
j leerlingen, en steeds onmiddelijk die leerlingen, waarop
Q de onderwüzer tusschentüds zün aandacht meent te j
moeten vestigen. 9
? Waar ziekte als reden van afwezigheid wordt
l opgegeven, dient dit door den schoolarts gecontroleerd
j te worden.
Vrü stelling (tüdelü k of voortdurend) van het onderwijs
{ of van de verplichting tot het büwonen van bepaalde l
i lessen, geschiede slechts door zijn bemiddeling.
i Alle beslissingen over verwüdering en weder toelating
l van leerlingen, uit hoofde van infectieuse of contagieuse
ziekten, dienen door hem genomen te worden.
Wenschelijk is het, dat de schoolarts aanteekening
houde van de door hem geconstateerde ziekten,
j gedurende den geheelen schooltijd van ’t kind, en
bü ’t einde van den schooltüd of bij overgang naar
j een andere school, den ouders op verzoek, hiervan
j een afschrift geeft.
De redenen tot niet toelating of verwijdering van
> de school, dienen ter kennis gebracht te worden van
i . de ouders. Eveneens is het wenschelük, dat dit het
geval zij met alle afwükingen, door den schoolarts
j bij hun kind geconstateerd.
ä
E
l
4 .
i