HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 5

JPEG (Deze pagina), 802.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

gi
El T
[Ji J
[av
Q 4 , ;_
ii .. .
ga maatschappg en den Staat ten nutte. En de arbeid
van ’t schoolkind kan zoodanig zijn, dat ’t er even
. nadeelige gevolgen van ondervindt als de in de industrie
j werkzame arbeider. (
§= Bovendien kan ook de school een ongezonde ,,werk­
plaats" zijn, waar bedorven lucht, stank, slechte
verlichting en meer factoren de gezondheid van ’t
kind even ernstig benadeelen als slechte hygiënische
" inrichtingen in werkplaatsen en fabrieken dit doen
bij een daar arbeidende.
De wet tot beveiliging bü het verblijven in fabrieken i
en werkplaatsen (veiligheiclswet) en de wet tot ’t
[_ V tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid V,
. van jeugdige personen en van vrouwen, (arbeidswet) *
‘{ » verleenen dezen industrie-arbeiders betere bescherming
dan die welke de ,,schoolarbeiders" genieten door de ‘
( (later te bespreken) bepalingen o. a. voorkomende in (
de wetten op ’t onderwüs. V
; Bovendien zün ten behoeve van den industrie-
i j arbeider ambtenaren aangesteld, speciaal en uitsluitend
om te waken over de goede naleving der op gezondheid A
en veiligheid betrekking hebbende wettelijke voor- r
schriften -­ (inspecteurs, adjunct-inspecteurs, adjunct- ·
inspectrices, opzichters van den arbeid). De controle
met ’t zelfde doel ten behoeve van de schoolarbeiders
uitgeoefend is veel minder scherp; bovendien zijn er .
, geen ambtenaren aangewezen, welke daarvan uitsluitend ‘
hunne taak moeten maken.
’t Bezoeken van de fabriek of werkplaats is een
vrijwillige daad. Het schoolbezoek is niet vrüwillig. i
Sedert het in werking treden van de leerplichtwet, zijn ‘
ii de ouders, voogden, etc. gedwongen (titel I, artik. I ä
lj van genoemde wet) hun kinderen gedurende eenige
jaren ter school te zenden.
al 1