HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 49

JPEG (Deze pagina), 773.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

1 ti
n E
ïg
V, { 48 {
F J ‘ i
L r gevaar voor verbreiding zoo snel mogelük onderdrukt
EQ" worde. De behandeling der ziekten moet zooveel mogelijk j
dan den huismedtcus, tn teder geval dan den medicus, Q
. E ter keuze der ouders overgelaten worden.
- Alleen moet er voor gezorgd worden, dat onver-
jl mogende scholieren van gemeentewege hulp verstrekt
»* wordt. ,
Uit het voorgaande is het gemakkelijk nu een schema
,‘ op te maken van de werkkring van den schoolarts: f
Q . 1° moet hij, in den ruimsten zin, belast worden g
i met het toezicht op den gezondheidstoestand der l
­ schooljeugd; F
2° moet hem de controle over de school opgedragen
Q worden, opdat niet gezondigd worde tegen de wetten
der hygiëne;
’ f‘ 3° moet het leerplan, in overleg met hem worden
is j opgemaakt ; '
5, v 4° moet hij advies verstrekken bü het bouwen, j
ii verbouwen en inrichten der scholen; °
5° moet hem eventueel de behandeling van bepaalde
g ziekten bü sommige leerlingen opgedragen kunnen >
jï worden. ï
J, Het voornaamste deel van zijn taak moet bestaan ë
’ in het in sub 1° genoemde. l
Met een enkel woord zij dit dus nader bepaald.
Q De schoolarts moet elk kind aan een geneeskundig g
,5 ‘ onderzoek onderwerpen, bü de toelating tot de school,
, teneinde na te gaan, of er lichamelüke of geestelijke
gebreken zijn, waardoor ’t kind ongeschikt is, de
` school te bezoeken, of waardoor ’t gevaar voor de
andere leerlingen zou kunnen opleveren. ,
Verder lette hij speciaal op oog- en oorziekten,
" opdat bij de plaatsing der kinderen daarmee rekening i
gehouden worde.
ä