HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 48

JPEG (Deze pagina), 780.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB


E l
» l
3
47 1
x
j Welke hiervan uitsluitend hunne taak moeten maken.
Hoofdpunten moeten zün 1° de regeling van ’t §j
2 onderzoek en toezicht op de gezondheid der kinderen
en 2° toezicht en regeling van den van hen gevergden
arbeid.
Dit laatste is grootendeels verzekerd en geregeld
E? door onze Wetten op het onderwijs; het eerste ontbreekt
totaal, en hiervoor is juist de aanstelling van school- j
artsen noodzakelük. Of de Staat zou deze ambtenaren i
kunnen benoemen, of den gemeenten (volgens ’t systeem
in Japan) de verplicizting tot deze benoeming kunnen
opleggen. Kleine gemeenten, wier iinantieele draag-
kracht de salarieering van een schoolarts niet zou
‘ gedoogen, zouden, waar de ligging het mogelük maakte,
zich hiertoe kunnen combineeren en samen een
4: schoolarts aanstellen. In die gevallen, Waar ook dit
onmogelük was, zou ’t rijk dan verplicht moeten zün,
f hulp te verleenen.
i Het vaststellen der positie en instructie van den
schoolarts, zou dan, behoudens nadere goedkeuring
f van het rük, aan de gemeenten, rekening houdende
met locale toestanden en behoeften, kunnen worden
’ overgelaten.
. Een medisch rijks­ambtenaar zou hoofdzakelük met
het opperste toezicht over de hygiënische toe-
A, standen der scholen kunnen belast worden, maar
tevens bevoegd moeten zijn de werkzaamheid der
° gemeentelüke schoolartsen te controleeren.
Een hoofdgedachte voor den werkkring der schoo1­
`T artsen moet zün, dat hun hulp prophyladisch zü. _,
'· Hun werk moet zgn, ziekten te voorkomen of zoo
l spoedig mogelük te constateeren, opdat door vroegtijdige J
behandeling de kans op genezing zoo groot mogelijk
" zij en door het nemen van gepaste maatregelen het j
ä
E