HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 47

JPEG (Deze pagina), 838.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

- r°» .- ww"` ”“Wwm”yx`w`M*-wwwäm N

ï‘ ä
l
i' het meebrengt, alles te doen waardoor arbeidsvermogen
ff en gezondheid der jeugd zoomin mogelijk door het
E niet te vermijden verblüf ter school schade lijden zullen. ,
. T Een zaak als deze is een nationaal belang, en daarom
is een regeling van wjdkswege ook het meest aangewezen.
De hoofdzaak in deze mag men niet van gemeentelijke,
1­* - locale opvattingen, (vaak beheerscht uitsluitend of F?
hoofdzakelük door finantieële overwegingen) laten
l: afhangen. Noch minder gewenscht is het hierin te
_ . rekenen op particulier initiatief.
‘ i Van staatswege zouden dus hygiënische voorschriften gi
omtrent bouw en inrichting van scholen, zoo volledig
je mogelük en nauwkeurig omschreven, moeten gegeven
I worden. (De thans bij ons vigeerende zijn niet ‘
, voldoende.) Verder diende het rijk alle leerlingen,
lüdende aan eenige besmettelijke ziekte den toegang rz
, :. tot de school te ontzeggen, tenzij door het nemen
) u van bepaalde voorzorgsmaatregelen of instellen eener ï
behandeling het gevaar voor besmetting der andere ,
bl, leerlingen wordt weggenomen. De huidige toestand V
waarbij het aan de verschillende, zeer uiteenloopende f
J? opvattingen van gemeentebesturen wordt overgelaten,
,, te beslissen of sommige ziekten b. v. favus, trachoom, ’
2 f kinkhoest, mazelen etc. gevaar voor de andere leer- .
i lingen opleveren of niet, is niet te verdedigen. - Of
zü zün gevaarlijk, en dan dienen de er aan lijdende té
ga- ' kinderen overal van de school geweerd te worden, of
. zü zijn ongevaarlük en dan mogen zij nergens buiten
Q gesloten worden.
` Zullen de te nemen wettelüke bepalingen geen hi
X doode letter worden, dan moet er toezicht uitgeoefend “
ii? worden op de goede handhaving dier voorschriften, E
ii` Een voldoende controle zal zooveel tijd in beslag nemen.
dat het niet overbodig zal zijn ambtenaren te benoemen,
i
i E