HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 45

JPEG (Deze pagina), 842.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

uw ` V N ;`r.Qï nl Q,...,ï£Z_',`"_ rr, fï"" [,`frï."ï.`l ...­-L«ï·­·I"Zï`r."ïï""Q`.i ‘ "` `Q `,"ZTQI­`ï$1 -~ »€'.‘~·¥*·w~<=¤*"$·•»1ï~ .i­­­­·ç"‘­""“"·‘· ’
ii v
4· lj · Q
i' 4
ë F .
i. fi 44 1
L _g eischen. Ook wordt dan nog door districts­ er. gemeente-
i "[ · artsen geregeld toezicht op de school uitgeoefend.
In groote gemeenten bestaan gezondheidscommissies,
, waarvan de artsen en de onderwüzers stemgerechtigde
leden moeten zijn. In de instructie der gewestelüke
artsen is o. a. uitdrukkelük voorgeschreven dat zü
1 ·4 moeten zorgdragen voor prophylactische maatregelen g
tegen infectieziekten, in de school zoowel als in de si
,1 j woningen der onderwüzers, dat zü verplicht zijn de
·; kinderen te onderzoeken, met het oog op geheel of j
xl gedeeltelijke vrüstelling van het onderwüs, of wanneer
lj-· er ziekte verschünselen zijn, welke op een naderende 1
4 infectie ziekte zouden kunnen duiden. Bovendien moeten .
il zij waken voor goed reinhouden en zoo noodig desin- j.
jg fectie van de school, en hun goedkeuring verleenen i
bij het aanschaffen van verwarming- en ventilatie- -7
inrichtingen, schoolbanken enz. In vele steden bestaat
bovendien nog een aparte regeling voor den school-
artselüken dienst. vg
In Troppau, Friedek, Freivvalden wordt die functie
vrijwillig door artsen waargenomen. Zü onderzoeken 4
4* o. a. alle nieuwe leerlingen, houden elke 3 maanden
N', conferenties met de onderwüzers over hygiënische
r jv schoolaangelegenheden, inspecteeren op geregelde tijden 1
fi de school etc. In Brünn moeten de 13 gemeente-
geneesheeren den dienst van school­arts in 10 districten .
jg, ’ uitoefenen. Een arts is bovendien speciaal belast met .
. het onderzoek naar oor- en oogziekten. In Salzburg .
IJ. worden de schoolkinderen speciaal met oog op lichaams- 1
V bouw en geestelüke afwijkingen onderzocht. In Weenen l
zijn de stadsgeneesheeren met het toezicht op de i
school en de periodieke onderzoeking der leerlingen
belast. Bovendien zgn in Weenen nog enkele instel-
lingen die zelf schoolartsen aangesteld hebben. Als