HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 44

JPEG (Deze pagina), 763.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

I
~ . 4
J
· 4
I l
43 . 2
schrüft de instructie den schoolarts voor te assisteeren jl
bij het plaatsen der leerlingen met het oog op grootte,
lichaamsbouw, oog- en oorziekten. Verder zijn aandacht X
j te wijden aan alles wat betreft de hygiëne van oog, 7
j gehoor, stem, aan de pauseeringen gedurende de les-
uren, het leerplan, schoolsluiting bij groote hitte,
ä huiswerk, privaatlessen, vrüstellingen van het onder-
wüs, en speciaal ook aan de leermiddelen. j
» De instructie van den schoolarts in Neuenburg is
g ongeveer gelük aan die in Brussel.
Q Terwül in de meeste landen het medisch toezicht
E op de scholen hoofdzakelük een gemeentezaak is, is
1 dit in Oostenrijk Hongarüe meer een zaak van het
rijk, welke evenwel in beide deelen der monarchie
j verschi-1end geregeld is. In Oostenrijk is ’t in sommige
ii gedeelten door den staat opgedragen aan gewestelijke,
‘ in andere gedeelten aan plaatselijke schoolcommissies.
Wel is waar zgn geen eigentlijke schoolartsen aan-
gesteld, maar toch is door bijzondere verordeningen
het geneeskundig toezicht op de school verzekerd.
In 1873 werd, nevens verstrekking van nauwkeuige
p ` en uitgebreide voorschriften over de hygiënische
E inrichting der school, bepaald, dat naast elke provinciale
een permanente schoolgezondheidscommissie moest
bestaan, waarin als lid een medicus zitting moest
hebben.
Bij bouw en verbouwen van de scholen moeten de
4 artsen geraadpleegd worden, terwijl bovendien tot het
verkrügen van de inwiiliging voor het bouwen, nog
de goedkeuring van ’t geneeskundig staatstoezicht I
i noodig is.
j De gewestelijke staats­artsen (359) zün tot geregelde
schoolinspectie verplicht, en moeten van de school-
autoriteiten verandering van onvoldoende toestanden
I
‘ l