HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 43

JPEG (Deze pagina), 815.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

/ Ff '''``’' "fr T". T1 ie.; k“1."’ ‘’‘’ "" ;ï;1>;e...,.·;~0«~:.·ï=’ï:w":r_,, - Y ·····--·;;-A , {,¤.......­­,....;,,..».­,;e•=_»,»,...,..,.,.r,__,_.,.7.....- ·
J? H J
lv r
ïëë
42 2
l {F l
l' In Rusland wordt het toezicht op alles wat de
i hygiene der school betreft, uitgeoefend door de school- Q
f directie en den schoolarts. Aan elke middelbare school jj
, is een schoolarts geplaatst, die de leerlingen genees-
kundig onderzoekt bn hun komst op de school, 4
bestendig toezicht uitoefent op de schoolgebouwen, l
{gl, de scholieren en het onderwijs en er onder meer
L speciaal op letten moet, dat de gymnastisclie oefeningen pi
il.; in overeenstemming blijven met de physieke krachten. il
; Ook is hem bü ziekte de behandeling der leerlingen
M opgedragen. Deze schoolartsen hebben stemrecht in gj
jl de vergaderingen der schoolcommissie, voorzoover ’t E
sanitaire kwesties betreft. In sommige groote steden
zijn gemeentelüke schoolartsen.
{ In Moskou zgn 6 schoolartsen belast met den
geneeskundigen dienst in 72 lagere scholen, (terwül
aan een gymnasium voor meisjes twee wcouwelvjkc 4
schoolartsen verbonden zün.) Behalve met de werk­
zaamheden, voortspruitende uit den aard hunner
betrekking, zün zü nog belast met de inenting,
Lïj, moeten arme schoolkinderen gratis behandelen, en bü
gd epidemien beschikbaar zijn.
,1 Zwitserland staat aan de spits, wat betreft het
{ i; instituut der schoolartsen. De meeste groote plaatsen
L2 hebben gemeentelüke sclioolartsen aangesteld. (Lau-
sanne, Zürich, Basel, Chaux-de­Fonds Montreux,
jg ; Yverdon, Neuenburg, Chur, Nyon).
. In Zug moet de schoolarts binnen 14; dagen na de ‘
Li komst ter school de nieuwe leerlingen geneeskundig A
J onderzoeken, en verder geregeld toezicht uitoefenen
op alles wat de hygiënische toestanden van school .
Eg? of kind betreft. In Genève worden scholen en scholieren
twee maal ’s jaars aan een inspectie onderworpen.
Dit is opgedragen aan 12 artsen. In Basel en Zug
_ _ g M 4 c g c te c t ttrt in tttt r.