HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 42

JPEG (Deze pagina), 774.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

1
1
l
1
41 §
Frankfort a/M. heeft 10 schoolartsen, elk voor x 1700
kinderen. Zij zün verplicht te adviseeren bü ’t bouwen '
en verbouwen van scholen, en belast met het toezicht ‘
op de scholen, op de baden, en op het onderwijs in ‘
gymnastiek, met het onderzoek van zwakzinnigen,
E stotteraars enz. Hun salaris bedraagt 1000 M.
P In Wiesbaden zijn sinds 1897 zes schoolartsen werk-
· zaam, elk zorgende voor 1000-1200 kinderen. Zü J
I moeten o. a. minstens alle 14 dagen gedurenden 2 uur I
i de school bezoeken, de nieuwe leerlingen onderzoeken, g
speciaal ook op gezichts- en gehoorziekten, daarop
J den ondervvüzer attent maken met het oog op de
j plaatsing en met het al of niet toelaten bij de lessen
· ,i in zang en gymnastiek, - en verder een grondboek
(als reeds boven beschreven) bijhouden. Hun salaris
' bedraagt 600 M.
In het hertogdom Meiningen zijn staats-schoolartsen,
welke met gewestelijke en plaatselijke schoolcommissies
moeten samenwerken. I-Ioofdzakelijk moeten zij de
I kinderen bij hun komst op school onderzoeken.
_ In Baden, Hessen, Elzas-Lotharingen en Mecklen-
burg is de schoolinspectie eens of meermalen
per jaar opgedragen aan gemeente- of gewestelijke ·‘
geneesheeren. ·
Leipzig bezit sinds 1892 een gemeentelük genees-
kundigen dienst, speciaal voor de scholen. De stad is
daarvoor in 15 districten verdeeld, elk met 3000 a 4000
kinderen en een schoolarts (ad 500 M.) ,
Engeland. I-Iier is ’t geheel een gemeentezaak.
Slechts enkele plaatsen bezitten schoolartsen. In ,
Edinburg zün twee schoolartsen werkzaam, Waaronder
eene vromoclüke.
In Rumenie moeten staatsdoctoren minstens eens
per jaar de scholen inspecteeren. 1
. 1
J