HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 40

JPEG (Deze pagina), 743.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

E
2*
i
‘1
ll
39 ig
` ’t kind woor tor school toogolaton mag vvordon. Tovons
mooton zij do ondorvvüzors bokond makon mot do algo­ ,;
moono vorschijnsolon on do oorsto symptonon van infoctio
ziokton, on hot oon on andor looron omtront hot do jj
oorsto hulp vorloonon bij ongolukkon. Bclzcmdcliizg van ë
i armo schoolkindoron door don schoolarts vindt uitsluitond
` plaats, vvannoor do oudors dit vorzookon.
lodor Wook moot minstons oon uur inspoctio in do
school gohoudon vvordon, on oon uur disponibol zgn
‘ tor bosprokingon mot do ondorwüzors.
Tongovolgo van do gunstigo rosultaton zijn lator nog
oog- on tandartson aangostold, vvolko vorplicht zijn do f
kindoron op gorogoldo tijdon to ondorzookon.
In Antvvorpon, Luik on andoro plaatson nog is do
school-artsonkvvostio op soortgolüko vvijzo gorogold.
· Bovondion wordt nog in volo oponbaro scholon los in
hygiëno gogovon.
1 In Zwodon vvordon roods in 1863 schoolartson
á aangostold. Hun oonigo functio bostond in don aanvang
` slochts in ’t ondorzookon van loorlingon, mot hot oog 1
op vrijstolling van ondorvvijs in gymnastiok.
· _ In 1874 vvordon gozondhoidscommissios voor do school
bonoomdj vvolko o. a. spociaal op do vontilatio mooston
lotton. Sinds 1878 zijn ochtor schoolartson vorplicht
olk somostor do kindoron gonooskundig to ondorzookon,
on daarvan rapport uit to brongon. j
Scwzië. In Bolgrado zijn gomoontolijko schoolartson, 1
_ ook voor ’t middolbaar ondorvvüs. Zij vvordon ovonwol
door don ministor bonoomd. Hygiëno is op allo scholon
j oon vorplicht loorvak.
Duitschlcmd. Hior is hot instituut dor schoolartson
E in do vorschillondo bondstaton op divorso vvijzo ingoricht.
Zoo bostaat in Boioron on Wurtomburg do bopaling, ·
j dat do districts-artson op vooraf met aangokondigdo
l _ r