HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 4

JPEG (Deze pagina), 695.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

i ~ i--­«­~··~;·«v­­­­¤­~­­­~·­~«­==«=­­·­··­~¤·r#·~v­~F·«~=·»»»·¤·»=· cx»..M­.r.:it:..r ).K’. ‘ .;.;;-4 . ' J ’ ,;.- T Q` II ‘"·;;_`
Y
3,
g
Jj E
l r
lj j
J j
E 4
E 2
l ‘ *
In de laatste jaren valt ’t gelukkige verschijnsel te j
l constateeren, dat er een groote belangstelling bestaat
g voor alles wat de volksgezondheid betreft. Daarbü `L.
zien wij meer en meer ’t beginsel op den voorgrond
, treden, dat ’t beter is ziekten en ongevallen te voor- ‘
] komen, dan te trachten ze te genezen. Waar de Staat
de noodzakelükheid beseft, arbeiders te beschermen l
ik tegen ziekten en ongelukken, ontstaande tengevolge
van hun beroep, en waar men door verstrekking van
jg, _vvettelüke voorschriften die gevaren tot een minimum
’; tracht te reduceeren, waar bovendien de wet er voor
ï zorgt, dat door jeugdige arbeiders geen overmatigen,
, gevaarlüken of voor hen ongeschikten arbeid verricht
* wordt, daar is ’t zooveel te meer opvallend en te
X bejammeren, dat voor eene bijzondere categorie van r
? ,,jeugdige arbeiders" minder zorgvuldig door den Staat 4
'i gewaakt wordt. Die categorie bestaat uit onze school- ï
*5 kinderen; zoowel van ’t openbaar als ’t bijzonder
jg onderwijs, zoowel op lagere scholen als op burger- ·
ä scholen en gymnasia. jj
’t Kind op de school arbeidt, evenzeer als 't kind «
ë dat in de industrie werkzaam is, al is die arbeid ook i
{ van geheel anderen aard; beider arbeid komt de
J
r ,..... ., ,