HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 37

JPEG (Deze pagina), 829.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

F V· [ www
; sl
n
[ 36
[ « Driemaal s' jaars moet door schoolartsen en onder-
wüzers - in Mei, Augustus en December, - volgens
_ een bepaald schema een rapport ingediend worden,
Y waarbij in het büzonder melding moet gemaakt worden
5* van de oorzaken van het schoolverzuim, over het
T voorkomen van hoofdpün en van andere symptomen .
r? . . ` .
= van overspanning. Speciale schoolartsen behoefden niet [
E [ benoemd te worden, maar de gemeente-artsen waren ;
2 verplicht de functie van schoolarts waar te nemen, tegen l
g, een extra honorarium. In 1885 Werd echter reeds in [
[E Hammar een geneesheer speciaal als schoolarts aan [
een volksschool verbonden, waar 700 kinderen aan [
zijn goede zorgen werden toevertrouwd. In 1898,werd ·
een nieuwe instructie voor schoolartsen gegeven, [
-. waarbü de schoolarts verplicht werd den onderwijzer
in alle hygiënische kwesties van raad te dienen, de "(
leerlingen te onderzoeken, alles te inspecteeren wat
hygiënische toestanden van de school betreft, speciaal [
te inspecteeren gedurende het onderwüs in teekenen, [
T e schrijven, gymnastiek en handenarbeid, verder met _
[ 0 de controle belast over alle attesten afgegeven teneinde
wegens ziekte of lichaamsgebreken vrijstelling van .
[ [ het schoolgaan te verkrijgen. ,
'l In Caïro (Egypte) is sinds 1882 een schoolarts met
[ twee assistenten aangesteld, ten behoeve van 5000 *
‘ ’ scholieren, (tegen het niet geringe salaris van 12000 fr.
[gëï voor den chef en 3600 fr. voor de assistenten elk.) je
H Ook in Amerika is reeds het nut van schoolartsen [
äij ingezien. In 1890 werden o. a. schoolartsen aangesteld [
g,` in Boston, 1892 in Philadelphia, 1896 in Chicago, J,
ri?. 1897 in New­York. Als regel wordt aangenomen, dat [
°=[,[ een schoolarts ongeveer 1000 kinderen kunnen toe­
vertrouwd werden, zoodat New­York meer dan 300
schoolartsen telt. De scholen worden dagelväks door
[ [