HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 35

JPEG (Deze pagina), 826.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

/’
;ï_ ` 34
te Van gemeentewege werd aanvankelijk ook veel
1 ' tegenwerking ondervonden. Zoo werd nog in 1893 in
' den gemeenteraad van Berlün beweerd, (en op grond
. . daarvan de invoering van schoolartsen geweigerd), dat
het onderzoek door geneeskundigen tijdroovend en
_ kostbaar was, dat ’t storend zou werken op den gang _
i; van het onderwijs, dat ’t een bewüs van wantrouwen
{ tegen de schoolautoriteiten zou in zich sluiten; dat
bovendien de gezondheidstoestand der kinderen be-
? vredigend was en dat ’t onderzoek der kinderen zeer
gr. goed door de onderzoüzers kon geschieden. (Burgerstein
Y und Netolitzky). Men vreesde verder, dat ’t onderzoeken
‘ der kinderen, door de ouders als een inbreuk op de
i,` persoonlijke vrijheid zou worden opgevat (hetwelk
I A aanvankelük in Noorwegen het geval was).
j Niet te ontkennen was ’t bezwaar, dat de invoering
, van schoolartsen meerdere of mindere fmantiëele
‘ E offers zou vragen. Achteraf bleek dat de kosten, welke
er door veroorzaakt werden, ruimschoots vergoed
I zouden worden door de verkregen resultaten. Minder
, ziekten, gezondere kinderen, kwam zoowel ’t individu
l , als gemeente en staat ten slotte ten goede. (Konings-
bergen gaf voor de bestrüding der besmettelijke
I oogziekten 23000 RM. uit, maar zag daardoor het
' aantal zieken van 5532 tot 616 dalen (Burgerstein ,
[ l und Netolitzky).
Ten slotte kwam men tot het besef dat wanneer
de onderwüzer met den geneeskundige samenwerkt,
lj, men het verlangde doel zou bereiken, en niet alleen
FT, de gezondheidstoestand der schooljeugd hierdoor zou `
gy worden bevorderd, maar ook de uitkomsten van het
ëä;. onderwüs hiervan de baten zouden ondervinden. .
Omtrent de regeling van het medisch toezicht V
op de scholen en de kwestie van schoolartsen in
s