HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 34

JPEG (Deze pagina), 815.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

i
l l
j s
E ·ä
l ä
l ä
· Allereerst trachtte men, toen van verschillende j
g kanten gewezen werd op het toenemen van bepaalde l
ziekten onder de schooljeugd, hier in verbetering te
brengen door ’t stellen van hoogere hygiënische eischen
C _ aan de school, door ’t verscherpen van bepalingen
E betreiïende besmettelüke ziekten, door ’t inrichten l
­ van speelplaatsen, ’t bevorderen van lichaamsoefeningen,
M en het invoeren van handenarbeid. Hierdoor zag men,
dat ’t euvel wel verbeterde, maar niet voldoende. l
Men begreep, dat voor ’t verhelpen van talrijke
misstanden, men de hulp van den medicus als schoolarts
niet kon ontberen. Zonder oppositie kwam men evenwel
niet tot het instutuut van schoolartsen. Van vele
r kanten werd aangevoerd, dat men den onderwijzer
f met de taak kon belasten, te waken voor goede
hygiënische toestanden in de school en te letten op .
i den gezondheidstoestand der kinderen. Bij nader inzien
, kwam men evenwel tot de overtuiging, dat dit een ,
j speciale kennis van de gezondheidsleer en van ver- M
Q schillende onderdeelen der geneeskunde zou vorderen,
f _ welke men niet van den onderwnzer kon verwachten,
E ­ en eene speciale opleiding zou noodig maken. Ook T
; van paedagogische züde werden bezwaren tegen het i
ë instituut der schoolartsen geopperd. Men vreesde dat
de medicus te hooge, niet door te voeren eischen uit ‘
een hygiënisch standpunt zouden stellen, te veel door
i beperking van leerstof, vermindering van lesuren, ’t j
i onderwijs schade zou berokkenen, en dat ’t gezag der ` ‘
onderwüzers door den medicus ondermünd zoude
” " worden. De onderwijzers meenden niet een autoriteit §
mast zich, maar boven zich te krngen, hetgeen tot i
tallooze conflicten aanleiding zou geven, en hun y
l sociale positie in velerlei opzichten onaangenaam en I
minder aantrekkelijk zou maken. ij
xl
aa
Q