HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 33

JPEG (Deze pagina), 836.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

_ .~T­­­­ q.~. -wW..”..w.v.., W, , . V.,
. l
# a
ë
{ " l
E
· 2
wat betreft, de hygiënische toestanden van de school, T
Q en dat een schare van autoriteiten met ’t toezicht op
Y de naleving van die verordeningen en met ’t toezicht
`A°` op ’t onderwijs belast is. Maar een goed medisch
toezicht op de gezondheid der hinderen oefent de staat
V niet uit. En dit is loch een der hoofdfaeloren, noodig Q
[ om evenlaëele schade door ’t schoolgaan oeroorzaakl, te
jg ooorhomen of tot ’l mlniznaen te redaceeren. Om nog i
een voorbeeld te noemen. - Vanwelk groot nut is
’t niet een besmettelüke ziekte onder de schoolkinderen
g, zoo spoedig mogelijk te constateeren. En dat het groote
belang van een vroegtüdige herkenning van besmette-
lijke ziekten, ook in regeeringskringen ingezien werd,
blijkt uit eene missive van den minister van Binnenl. .
Zaken: van 15 April 1873, waarin onder anderen =
voorkomt: - ,,Besmettelijke ziekten kunnen inzender-
I heid met vrucht bestreden worden, wanneer snel en ‘
‘ krachtig hehandeld wordt, zoodra de allereerste gevallen l
I j zich vertoonen." Dit werd gezegd meer speciaal met `
j het oog op slaapsteden, logementen enz., maar is ook
· volkomen op de school toepasselijk. E
· Vele autoriteiten op dit gebied met name Corm en `
KEY, hebben dan ook reeds voor jaren verklaard, dat ,
I 1 een voortdurend geregeld onderzoek en toezicht der
schooljeugd eene noodzakelijkheid was. Daar dit toezicht
I. hoofdzakelük zaken zal betreffen op medisch gebied, ,
zoo volgt hieruit dat het toezicht ook door genees-
knndigen uitgeoefend dient te worden. En een genees-
kf, kundig toezicht dat aan alle eischen zal voldoen,
vordert de aanstelling van speciaal, zoo niet uitsluitend,
jj; daarmede belaste geneeskundigen, waarmede men dan
tot het instituut der schoolartsen zal zijn gekomen,
zooals dit thans reeds in vele plaatsen van ’t buiten- g
land bestaat. -

li’·.‘