HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 32

JPEG (Deze pagina), 808.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

I ii
3
1 1
§ 31
i rijk nog voor toezicht op ’t onderwijs, door aanstelling A
van inspecteurs, districts- en arrondissements­schoolop­ ’
zieners, en voor plaatselijk toezicht, door burgemeester i
Q en wethouders, en eventueel door schoolcomrnissies, .·
áj (’t een en ander vastgesteld in Anr. 67-79 L. O.) ·
r Voor ’t middelbaar onderwijs gelden soortgelüke /
j bepalingen als voor het lager onderwüs.
{ ’t Toezicht, noodig ter handhaving der hygiënische en
j medische voorschriften is bovendien opgedragen, aan W
leden en buitengewone leden van den centralen
j gezondheidsraad, inspecteurs van de volksgezondheid
3 en gezondheidscommissien, (evenwel niet als uitsluitende `
“ functie). Waar ’t hun taak is te letten op alles, wat ‘
i de volksgezondheid betreft en te waken voor de
handhaving der daarop betrekking hebbende wetten,
moeten zü dat toezicht ook tot de school uitstrekken. 5
Gezondheidswet (Aar. 4, 1) ,,De leden, buitengewone
leden, inspecteurs en de leden van gezondheidscom- f
j; missiën zün binnen hun ambtsgebied bevoegd alle
F openbaregebouwen, alle scholen en andere tot ’t geven i
van onderwijs bestemde lokalen, enz. enz. binnen te _
i treden, ten einde zich zooveel mogelijk bekend te ‘
maken met den toestand en de inrichting dier `
gebouwen, etc." - A
Aar. 6, I stelt den invloed vast van gezondheids-
, coininissiën op alle besluiten en verordeningen der '
i gemeenteraden, alles betreffende de volksgezondheid
(dus ook op daarop betrekking hebbende schoolver­
ordeningen). Dit zelfde is ook nog geregeld in Anr. 7,
jj 1 en 2. De verdere bevoegdheid en verplichtingen Q
zün nader omschreven in verschillende artikelen der
{ gezondheidsvvet. - [
j WU zien dus dat de staat vvettelüke, maar in vele °
opzichten onvoldoende voorschriften heeft gegeven,
W
i
ä
L A I je