HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 30

JPEG (Deze pagina), 736.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

.n,`,«­­·=»»·v­r» ·z¤v·’¢»·:­r­-­r’=¤~­x.·~4­4~­·~ ¤¤»­ :·»w....v,«¤w«wwv,.­«·»«r~:··r««»­=·~···*¤<’~:ï=·*~*·¤=··*ri "’ "**Y·’·”···’¥¥""‘""""“"“‘""` ' T" Y‘*ä;·»r
j ia
·J
e ~ ä
ä j '3
i i
? tl
‘ 29 j
j Aar. 14. ,,Bewoners van huizen en vaartuigen,
g waarin eene besmettelijke ziekte voorkwam, mogen ,,
i geen scholen bezoeken, dan na afloop van 8 dagen nadat .
i de ziekte, volgens schriftelijke verklaring van eenen ”
(gt geneeskundige, uit die huizen of vaartuigen geweken is. `
3; Het verbod wordt opgeheven, zoodra ontsmetting ’
‘f overeenkomstig Aar. 25 dezer wet heeft plaats gehad."
ART. 15. ,,Hoofden of bestuurders van de in het
ä vorig artikel genoemde inrichtingen mogen de daarbij
ä vermelde personen, zoolang het verbod duurt, niet
{ tot die inrichtingen toelaten."
, Aar. 17. Onderwüzers, onderwüzeressen of leerlingen ,
die niet, blijkens verklaring van een geneeskundige,
met goed gevolg of meer dan eens de inenting der
ï_ koepokken hebben ondergaan of aan de natuurlüke
zt kinderpokken (variolae) hebben geleden, worden in de _
· school niet toegelaten enz." i
j Anr. 30 bevat strafbepalingen voor ’t overtreden Q
E van bovenstaande wetsbepalingen. .
.5 De in ART. 14 bedoelde besmettelijke ziekten worden
genoemd in Aar. 1, hetwelk luidt: ART. 1: ,,de w
` besmettelijke ziekten, waarop deze wet van toepas- l
sing is, zgn: `
,` a. Aziatische cholera
ä b. typhus en febris typhoidea
g c. pokken (variolae en varioloïdes) `
, d. roodvonk
j. e. diphtheritis
' /2 dysenterie
1 g. pest. fi
f In vele landen worden nog meer ziekten bebalve
_ deze, gevaarlijk voor de school geacht en den leerlingen Q
ï deswegen de school ontzegd. Volgens Nnrotrrzkv
, (Burgerstein und Netolitzky handbuch der schulhygiëne) I iv
. ,j