HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 29

JPEG (Deze pagina), 773.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

N `ï@ïl`.$?;f<ïï‘f ;ï¤*2;2sz‘;ïï1tv.ïï_ïï‘;;=ï‘«12ïï ;· rr; ·«« W J
j,
F E ä
E l
i 28 `
z Art. 16 geeft eenige wenken over ’t bergen van
kleederen. E
fj § 2, § 3, § 4, §5, § 6 bevatten bepalingen van dezelfde
1 ~ strekking ten opzichte van scholen, reeds bestaande bij ï
het in werking treden der wet en voor scholen van gj,]
v; bijzonder en middelbaar onderwijs. Alleen is b.v. voor )1
, ’t büzonder onderwijs de eisch: in art. 6 § 1 nog `,
lager gesteld, n.l. op 3 M3 in plaats van 3,6 M3!
§ 7 geeft eenige algemeene slotbepalingen.
Opmerkelük is ’t dat niet even als voor werkplaatsen
en fabrieken (door de veiligheidswet), maatregelen tot {
het voorkomen van brand en van ongevallen big brand,
voor de school wettelijk vastgesteld zijn. (Al is ’t
gevaar voor brand in de school veel kleiner, ’t gevaar 1
door brand is niet minder ernstig dan in fabrieken {C.
( en werkplaatsen.) l"
Ook vinden wij in die algemeene regelingen etc. `
` niet de verplichting vastgesteld tot ’t aanwezig zgn j
van speelplaatsen (al of niet overdekt) en van de
. daarvoor noodige ruimte. In verschillende landen §
‘ bestaan hiervoor bepalingen. (Frankrijk, Engeland, i
l Amerika, enz.)
, ART. 54 bis A sub a. b. c. d. (L. O.) hebben ook _
j betrekking op de in de ,,Algemeene regelingen, enz." 2
{ · reeds voorgeschreven eisohen. l
Aar. 5 (L. O.) geeft ’t medisch staatstoezicht de macht ®
E ongeschikte lokalen voor schoolonderwijs te sluiten. - g
I Aar. 21 geeft geen waarborg dat het leerplan, de
7 schoolboeken etc. uit een medisch oogpunt goed zün.
ET? f
{Qi Bescherming tegen sommige besmettelijke ziekten .
wordt het schoolkind verleend door bepalingen van de ‘
fl ,,wei houdende voorzieningen tegen besinezfteligke e·iekien". - ,
ïrl .
ll
&( g Fl