HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 26

JPEG (Deze pagina), 714.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

" 25 .
ii:
dus als bewezen beschouwd worden, dat in vele
gevallen de kinderen tijdens en door ’t sehoolbezoek jj
aan ziekte en gevaar blootstaan, welke tüdelijke of
blüvende schade kunnen veroorzaken.
Q;) Het is hier de plaats, eens na te gaan, door welke J
s, wetsartikelen ’t schoolkind in dit opzicht eenigszins
beschermd wordt. ‘
De verordeningen vervat in ,,AZgemeene regelen gj
i omtrent den bouw en de inrichting van sch0oZZokdZen",
» beschreven in de bülagen van de wet op ’t Lager »*
‘ Onderwüs, geven in enkele opzichten waarborgen voor i
· goede hygiënische inrichting van de school, maar zijn ;
’ niet voldoende. `
i § 1. Aar. 1. van genoemde algemeene regelen bepaalt ,j
, in hoofdzaak dat de bouwplannen van de te stichten
of te verbouwen school den districts schoolopziener g5
1noeten worden overgelegd. V
Anr. 2 geeft aanwijzing over de te vermijden
nabüheid van voor de gezondheid schadelijke of voor ’t ,
onderwijs belemmerende inrichtingen. Y
_ Aar. 3 heeft betrekking op ’t terrein in verhouding
tot den waterstand.
Aar. 4 verbiedt gemeenschap tusschen schoolgebouw
en onderwüzerswoning.
U ART. 5 bepaalt ’t maximum van ’t aantal leerlingen
per schoolvertrek (100) en per klasse (50). Bij de
meeste andere landen vergeleken is dit maximum
niet te hoog. .
Aar. 6 is van veel belang. ,,De vlakke inhoud van ;_
elk schoolvertrek bedraagt ten minste 0,8 M2. voor V
iederen leerling. De lichamelijke inhoud van elk Q
{ schoolvertrek bedraagt ten minste 3,6 M3. voor iederen
leerling. De hoogte tusschen den vloer en de zoldering
bedraagt ten minste 4,5 M." - i
5