HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 25

JPEG (Deze pagina), 771.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

,
l
I tl
IP
A.? 24
» êl . . t
gj zoekingen van Frankenberger mede. (Monatschrift für
I Ohrenheilkunde 1902). Deze constateerde dat van
`: 4000 door hem onderzochte scholieren 33°/,, lijdende
r A, waren aan adenöide vegetaties, en 4,2 °/,, in zeer erge
mate, en verder dat erge gevallen van adenöide gj
jl vegetaties dubbel zoo vaak voorkwamen bij de slechte J
als bü de goede leerlingen. Van de zeer goede leer-
g lingen, waren 2,67 °/0 aan een of beide zijden hardhoorig,
I · van de slechte 10,65 °/0. Dit bewüst dus de invloed van
‘ genoemde ziekten op de resultaten van het onderwüs. I
li Hoewel BURGER niets vermeldt over de talrükheid I
van de gevallen van adenoide vegetaties speciaal ·
onder de schooljeugd te Amsterdam, kunnen wij uit
d de door hem meegedeelde getallen toch nagaan dat l
het in Amsterdam in vrij belangrijke mate moet _
, voorkomen. In zün geschrift vinden wü n.l. dat hü
l van 15 Sept. 1896 tot 1 Jan. 1904, dus in 7 jaar op
` de gemeentelijke polikliniek voor keelziekten o. a.
x 1605 patiënten (welker leeftijd varieerde van 5 tot
.1 15 jaar), wegens adenoide vegetaties behandelde.
"äj ’t Meerendeel dezer kinderen zal, in verband met
l J hun leeftijd, waarschünlijk schoolkinderen geweest zün.
Q In ’t geheel vond BURGER bij 58 °/0 (van 2304
A E patiënten, behandeld wegens adenoide vegetaties)
j r tevens een complicatie met een ooraandoening. ‘
li- ,· Bij 241 adenoïdepatiënten vond hij er 87 (36°/0),
'_ welke een niet dubieuse middenoorcatarch hadden,
Q zonder dat te kwis of in school hemlhoorigheicl was
) opgemerkt.
· Ten slotte dient nog gememoreerd te worden, dat
1 het schoolbezoek uit den aard der zaak (gebrek aan
” v frissche lucht o.a.) schadelijk moet zgn voor anaemische, {
sorophuleuse, tuberouleuse kinderen, enz.
, , Uit de opsomming van ’t hier beschrevene mag
is
nl
{RJ . o ,