HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 24

JPEG (Deze pagina), 779.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

·r ·~ ;:· .
( u
( Al
as
hetgeen weder een ongunstigen invloed op de reeds
bestaande psychische depressie zal uitoefenen. Q
DR. Kemna (ref. Nederl. tüdsch, v. Geneesk. 1904) i
onderzocht 787 dorpskinderen en vond slechts bij *
g 36 °/,, aan beide ooren normale gehoorsoherpte. In 54 °/,,
li bestond aan beide ooren verminderde gehoorscherpte; ·
bg de overigen was het eenzüdig. Opvallend was het, _
_ dat slechts 21/2 °/, der kinderen zich van hun gebrek ,
bewust was.
Het is niet als toeval te beschouwen, dat de leer- 4
lingen met de slechtste gelioorscherpte ook constant
de laagste nummers in de klasse kregen! C
In ons land is door een circulaire van den Minister ·
van Binnenlandsche Zaken den onderwüzers toege-
E zonden, behelzende het verzoek mede te werken bij ·`
( het instellen van een onderzoek naar het voorkomen A
van adevzoitle vegemteïcs, zeer de aandacht op deze ziekten
gevestigd. Dit onderzoek wordt gemotiveerd, door den `
nadeeligen invloed die de ziekte op de verstands- ‘
il ontwikkeling van ’t kind heeft, en het daardoor minder
geschikt maakt tot ’t ontvangen van onderwijs.
` Reeds voor jaren heeft Pnon. Guvn gewezen op de I
3 groote nadeelen, die de adenoide vegetaties ’t kind 1
berokkenen. Als eigenaardige stoornis van het intellect ë
‘ heeft Guvr: als gevolg van de adenoide vegetaties, de i
‘ ,,aprosexie" beschreven. Hierbij is het de kinderen
onmogelijk hun aandacht te bepalen bij een onderwerp. E
T Da. H. Bunenn (Het schoolonderzoek der adenöide
H vegataties) heeft nog eens nadrukkelijk gewezen op
j de zeer ernstige stoornissen die de ziekte voor ’t kind
j veroorzaken en welke meestal vrü snel door operatief .
, ingrijpen verdwijnen. Van groot belang dus, dat de ‘
jv ziekte herkend wordt. Over de talrijkheid van ’t voor-
komen der adenoïde vegetaties deelt Bonean de onder­
l
n
l