HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 23

JPEG (Deze pagina), 816.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

·»·- ~·«~ 2
1* ik ’
e s
r' cj ,
i 22
j Van invloed hierop is, dat ’t kind in de jaren dat
het de school bezoekt, zeer gevoelig is voor indrukken,
S de phantasie op dien leeftijd sterk werkt, en bij
" kinderen een groote neiging tot navolging bestaat.
, Door tal van onderzoekers is ’t veelvuldig voorkomen Q
[ van hoofclpzjh, chorea (St. Vitusdans), stotteren, (op 3,
è sommige scholen klimmend van 0,5 °/0-­1,5°/G, Burger-
‘. stein und Netolitzky) schrij/kramp, chemie, hysterie en _
· algemeene nereeushetcl bij de schooljeugd geconstateerd.
` Echter moet er op gewezen worden, dat de school
F ook hier niet uitsluitend daarvoor verantwoordelijk
` moet gesteld worden.
Ook het leven buiten de school draagt er het zijne
toe bü; te huis leiden de kinderen vaak een leven,
i in strijd met alle regelen der hygiëne en opvoedkunde. R
i ; Dit en de aanwezigheid van bepaalde praedisponeerende
j j momenten, waaronder erfelijkheid, bevorderen het 6
optreden van de besproken stoornissen. Het is n.l. ,
I geconstateerd, dat al die zenuwstoornissen het meest
e voorkwamen bij hereditair belaste kinderen.
jg Ten slotte dienen wü nog opmerkzaam te maken
op enkele aandoenigen, die wij in verband met het :
vorige niet bepaald onder de schoolziekten kunnen
- rangschikken. Daar die aandoeningen echter dikwijls
. r_ onder de schooljeugd voorkomen, en de kennis er van
2. voor leerling, onderwüzer en schoolarts van belang is, {
E j; willen wij er hier toch een paar woorden aan wijden. *
l Kinderen lüden soms aan heus-, heel- en oorztehteh, i
;‘ tengevolge waarvan zij psychisch veranderen kunnen,
l en hun gezondheid belangrüke stoornis kan ondervinden. »
J Zij worden sufferig, onattent, lui. Als de oorzaak van j
dien toestand niet bekend is, bestaat het gevaar dat {
·`; ’t kind te huis en door den onderwijzer verkeerd E
ej behandeld zal worden en vaak onverdiend gestraft, gj
1+; i
. p §
.* i

wl
Ktäsxk , .1