HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 22

JPEG (Deze pagina), 774.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

‘.`
n
‘l
êl
21
7.
,,de overlading". Dit beteekent dat de arbeid, welke
van ’t schoolkind gevorderd wordt, grooter is dan ij
die, waartoe het in staat is. Het gevolg daarvan /”
is ’t optreden van diverse stoornissen behalve de
, reeds besproken bijzijndheid, vooral op zenuwgebied.
_ Ook wanneer feitelük ’t onderwijs goed, niet opgedreven i
is, kunnen deze stoornissen optreden, wanneer ’t kind ,
in eenig opzicht ,,1ninderwaardig" is, ouders en onder- J
l wüzers hiermede onbekend zijn en er dus geen
‘ rekening mede wordt gehouden. 4
. BAe1NsKY (Lehrbuch der Schulhygiène) heeft gecon- ,
= stateerd, dat bü kinderen van 6-8 jaar de overlading lj
f zich openbaarde door aandoeningen van maag- en `
darmkanaal en verminderden lichaamsgroei, terwijl op l.
Y ouderen leefthd, voornamelük in de puberteitsjaren, ik
behalve die stoornissen, aandoeningen op zenuwgebied ,­
meer op den voorgrond traden. ‘
j KEY en I-lnntrnn (Burgerstein und Netolitzky) vonden
., in Zweden dat in de scholen, waar te veel van de ff
·# kinderen gevergd werd, 10 °/,, meer ziekten voorkwam
,` dan in de andere scholen. Dat er vaak te veel van Q
. de kinderen geëischt wordt, blijkt uit eene mededeeling
{ van Dr. G. J. Sononrn (de zorg voor de oogen) volgens Y
welke in Antwerpen 4/5 der leerlingen een of meerdere .
-7 klassen zitten blüft, dus dat ’t onderwijs slechts voor j
Q de krachten van 1/5 der leerlingen berekend is. ..
__ De oprichting van vereenigingen, zich ten doel [
jj stellende, te zorgen voor het niet te hoog opvoeren
van het onderwijs en tot vereenvoudiging van examens,
g bewüst, dat ook in ons land door belanghebbenden V
Q (ouders in de eerste plaats) ’t gevaar van overlading {
{_ wordt ingezien.
j Behalve die meer algemeene stoornissen treden
g vaak bij schoolkinderen speciale aandoeningen op.

{ r '/’
c j /