HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 21

JPEG (Deze pagina), 755.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

‘ e g@:r:v~?1¤·x.w¤Jï‘­t¤•§=¢*`ï¤;=*r.’;­­c·,::;j;x;.:~`,;.==:c.‘­»¤¤~r;.­".­,`;r;;­­;...’,·:,r:··«g_·;_Y?,«;_pa`,«.4:;,:,. ;>¤..gg­1,,çl.··,»-».~·y­:7-v~·~··­_,· ­._»:?,« ~­« www., .- . ­ ­~`.
/‘
, c
T "
ii s
j 20
te Ook in ons land komt deze aandoening niet zelden
S g voor. Van veel grooter beteekenis, wegens de zeer i
0,* ernstige gevolgen is een andere besmettelijke oogziekte ”
L het zfmchoom (z. g. Egyptische oogziekte.) De ziekte is
ook chronisch en voert vaak tot schrompeling, omstulping _y
j der oogleden, ontstekingen en gedeeltelük of geheele j
5 blmdheid. Door handdoeken, zakdoeken, of andere voor-
3 werpen, gebruikt bü de ,,reiniging" van ’t oog, wordt
1 de besmetting gemakkelük overgebracht. {
. Fucrrs vermeldt ook van deze ziekte, dat zü vrü
B dikwijls onder schoolkinderen voorkomt. Hrnsonnnne .
· vond in Oost­Pruisen in dorpsscholen 20 °/0-47 °/,,, in
. de stadsscholen 10 °/.,-15 °/,, der kinderen er door l
r aangetast. In Koningsbergen werd ’t bü 3,2 °/0 der l
` schooljeugd gevonden. Meerdere schootepidemiën zün T
j beschreven: o. a. in Holborn waren op een school met
ë 500 leerlingen nagenoeg allen aangetast (Burgerstein
¤ J und Netolitzky). Ook in ons land komt ’t voor. Volgens
Dn. G. J. Scnourn (De zorg voor de oogen) zgn in
, sommige scholen geheele klassen aangetast, vooral ?
. L ziet men ’t dikwijls in weeshuizen en wordt het ;
in Amsterdam veel in de jodenwijken aangetroffen.
P * ‘ï
l *.
i" ri
E Ziekten, d001' ’t schoolbezoek en speciaal door
ç ’t onderwijs, zooal niet ontstaan, dan ä,
I " toch verergerd.
`§ Ziekten kunnen ontstaan of toenemen, doordat ’t
· onderwijs niet geschikt is voor ’t kind of doordat het
kind niet geschikt is voor ’t onderwüs. Hiermede g
r_ J komen wü op een thans veel besproken onderwerp:
4*.
.= x